Formulär för offentliga handlingar


Nationell information och webbformulär angående förordning (EU) 2016/1191.


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 syftar till att förenkla cirkulationen mellan medlemsstaterna för vissa officiella handlingar.

Den är tillämplig på officiella handlingar utfärdade av myndigheterna i en medlemsstat som ska läggas fram för myndigheterna i en annan medlemsstat. Förordningen avskaffar kravet på äkthetsstämpel (apostill) och förenklar förfaranden när det gäller bestyrkta kopior och översättningar.

Förordningen inför också en möjlighet att använda valfria flerspråkiga standardformulär på elva områden för att undvika kraven på översättning. Formulären ska användas i en annan medlemsstat som översättningsstöd som bifogas den officiella handlingen.

Läs mer på vår sida om officiella handlingar.

Ett flerspråkigt standardformulär är ett översättningsstöd som är utformat för att hjälpa den mottagande myndigheten att förstå en officiell handling som är avfattad på ett språk som inte godtas av det mottagande EU-landet. Ett flerspråkigt standardformulär måste alltid utfärdas och undertecknas av en myndighet i det EU-land där den officiella handlingen utfärdas. Medborgare kan begära att den myndighet i EU-landet som utfärdar den officiella handlingen (eller en annan behörig myndighet i det EU-landet) utfärdar ett flerspråkigt standardformulär som ska åtfölja den officiella handlingen.
Flerspråkiga standardformulär ska inte laddas ned från e-juridikportalen och fyllas i av medborgarna.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • BILAGA I - FÖDELSE
  • på 
   Ladda ner det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
  • Mejla det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
 • BILAGA II - LEVNAD
  • på 
   Ladda ner det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
  • Mejla det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
 • BILAGA III - DÖDSFALL
  • på 
   Ladda ner det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
  • Mejla det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
 • BILAGA IV - ÄKTENSKAP
  • på 
   Ladda ner det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
  • Mejla det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)