Ochrana proti násilí a  obtěžování

Každé ochranné opatření (soudní zákaz kontaktu s vaší osobou, opuštění společně obývaných prostor, zákaz setkávání s vaší osobou a navazování kontaktů nebo podobný ochranný příkaz) nařízené vnitrostátním soudem lze vykonat v jiné zemi EU.

Právo využívat i nadále ochranných opatření při stěhování do jiného členského státu

Aby vás jako oběti (zejména různých forem domácího násilí a pronásledování) vnitrostátní orgány účinně ochránily před násilím a obtěžováním, mohou vám přiznat zvláštní opatření (nařídit soudní zákaz kontaktu s vaší osobou a opuštění společně obývaných prostor, zákaz setkávání s vaší osobou a navazování kontaktů s vámi nebo podobný ochranný příkaz), jež pomáhají zabránit další agresi nebo dalšímu útoku ze strany pachatele. Pokud byl v některém členském státě vydán ochranný příkaz na váš návrh, můžete chtít i nadále využívat jeho ochrany při stěhování či cestování do jiného členského státu. Za tímto účelem zavedla EU mechanismus pro vzájemné uznávání ochranných opatření.

Vnitrostátní ochranná opatření mohou být občanskoprávní, trestněprávní či správní povahy a jejich trvání, rozsah a postupy přijímání se mezi členskými státy liší. Jelikož v právních předpisech EU existují různé právní základy pro vzájemné uznávání občanskoprávních a trestněprávních opatření, byly v zájmu zajištění oběhu tří nejběžnějších druhů ochranných opatření v rámci EU nutné dva samostatné nástroje. Ochranné příkazy, na které se vztahuje daná směrnice a nařízení, se týkají situací, v nichž vy jakožto oběť nebo potenciální oběť trestného činu jste chráněni tím, že osoba, která představuje nebezpečí, má zakázán nebo omezen vstup do určitých míst a zákaz setkávání s vaší osobou a navazování kontaktů s vámi.

Nařízení (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech zavádí mechanismus, který umožňuje, aby mezi členskými státy byly přímo uznávány ochranné příkazy vydané jako opatření občanského práva.

Chrání-li vás tedy ochranný příkaz vydaný v rámci občanského práva členským státem vašeho bydliště, můžete jej uplatnit přímo v jiném členském státě, a to získáním osvědčení a jeho předložením příslušným orgánům k doložení vašich práv.

Nařízení platí ode dne 11. ledna 2015.

Avšak chrání-li vás ochranný příkaz vydaný v rámci trestněprávních opatření v jednom členském státě, můžete požádat o evropský ochranný příkaz na základě směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu, jež zavádí mechanismus, který umožňuje, aby mezi členskými státy byly uznávány ochranné příkazy vydané jako opatření trestního práva.

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.