Medling

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Behörig domstol enligt artikel 6.3 i medlingsdirektivet är den domstol som är behörig i sak i enlighet med artikel 14.2 i lag nr 29/2013, som fastställer allmänna principer för medling i Portugal samt innehåller rättsliga bestämmelser om civilrättslig och handelsrättslig medling, om medlare och om offentlig medling.

Artiklarna 64 och 65 i civilprocesslagen innehåller materiella behörighetsregler som föreskriver allmän behörighet för domstol i ärenden som inte hör till en annan jurisdiktion respektive bestämmelser enligt reglerna för rättsväsendets organisation om att vissa ärenden av materiella skäl ska hänskjutas till specialdomstolar eller avdelningar med särskild behörighet.

Reglerna om rättsväsendets organisation fastställs i lag 62/2013 av den 26 augusti, som rättats genom rättelseförklaring nr 42/2013 av den 24 oktober 2013 och ändrats genom lag nr 40-A/2016 av den 22 december 2016, samt i lagdekret 49/2014 av den 27 mars 2014, som ändrats genom lagdekret nr 86/2016 av den 27 december 2016.

Senaste uppdatering: 29/12/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats