Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Medling

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Nordirland

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Den som i Nordirland vill verkställa en medlingsöverenskommelse bör ansöka om detta enligt nedan:

• Om man ännu inte har inlett ett förfarande i en domstol bör man ansöka om att medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbar antingen vid High Court eller vid någon av de andra domstolarna (se länk).

• Om man redan deltar i ett pågående förfarande vid en domstol i Nordirland bör man inge ansökan om att medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbar till den domstol där målet redan finns med på förteckningen över kommande förhandlingar.

En förteckning över domstolarna finns på tjänsten Courts and Tribunals.

Senaste uppdatering: 25/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats