Medling

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Ansökningar om verkställighet av innehållet i en medlingsöverenskommelse bör sändas till:

Registrar of the Supreme Court på adress:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Tfn: + 350 2007 8808
Fax: + 350 2007 7118

Senaste uppdatering: 20/03/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats