Medling

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Direktivet om medling 2008/52/EG har införlivats i estnisk lagstiftning genom lagen om förlikning.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

En begäran om att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska förklaras verkställbart inges till den distriktsdomstol (maakohus) inom vars domkrets medlingen ägde rum. I vissa fall är notarier också behöriga att styrka medlingsöverenskommelser som därmed blir verkställbara. Kontaktuppgifter för notarier hittar du genom att klicka på länken ”hitta en notarie”.

Om tvisten gäller barn, kan parterna vända sig till de lokala myndigheterna, som hänvisar vidare till familjemedlingstjänster som de lokala tjänsterna bekostar, under förutsättning att tjänsten behövs. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Enligt lagen om förlikning är medling inte gratis. Avgiften för medling fastställs i en överenskommelse mellan medlaren och de berörda parterna. Enligt uppgifter på medlarsamfundets webbplats uppgår kostnaden för familjemedling till 70 euro per möte. Kostnaden för medling delas lika mellan parterna.

Senaste uppdatering: 21/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats