Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Medling

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

England och Wales

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Den som i England och Wales vill verkställa innehållet i en EU-gränsöverskridande medlingsöverenskommelse som tidigare inte har förklarats verkställbar i någon annan EU-medlemsstat bör ansöka om detta enligt nedan:

• Om man är part i ett pågående förfarande vid en domstol i England och Wales som rör medlingsfrågan bör man ge in sin ansökan till den domstolen.

• Om man inte är part i ett pågående förfarande vid en domstol i England och Wales och medlingen rör en sak på privaträttens område (men inte familjefrågor), bör man ansöka om att innehållet i medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbart antingen hos High Court eller hos en av de andra domstolar i förteckningen nedan som behandlar civilrättsliga frågor (civil matters) som skulle ha haft behörighet för denna typ av förfaranden, om förhandling (i stället för medling) redan hade inletts. Man kan exempelvis ansöka hos den lokala domstol inom vars domkrets en eller flera av parterna bor, eller när medlingsfrågan gäller mark, den distriktsdomstol inom vars domkrets marken finns.

Om man inte är part i ett pågående förfarande vid en domstol i England och Wales och medlingen rör familjefrågor bör man ge in sin ansökan till en domstol i förteckningen som behandlar familjefrågor och som skulle ha haft behörighet för denna typ av förfaranden, om förhandling (i stället för medling) redan hade inletts. Eftersom frågan om domstolars behörighet i familjefrågor i hög grad beror på tvisten/innehållet i överenskommelsen bör berörda parter lämna sina förfrågningar till den lokala domstol inom vars domkrets en eller flera av parterna bor. Alternativt kan berörda parter söka juridisk rådgivning om vilken domstol som är lämplig av en familjerättsadvokat i England och Wales.

Den som i England och Wales vill verkställa innehållet i en EU-gränsöverskridande medlingsöverenskommelse som redan tidigare har förklarats verkställbar i en annan EU-medlemsstat bör ansöka om detta enligt nedan:

Vid privaträttsliga frågor (ej familjefrågor): Enligt rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning). Ansökan bör endast göras hos High Court of Justice.

Vid familjefrågor:

i) Enligt ovannämnda rådsförordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012, och/eller

ii) rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

En aktuell förteckning över behöriga domstolar finns på följande länk: Court and Tribunal Finder

Senaste uppdatering: 12/04/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats