Medling

Nationell Lagstiftning PDF (1069 Kb) bg


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Distriktsdomstolarna är behöriga att ta emot en begäran enligt artikel 6.1 och 6.2 i direktivet.

Enligt artikel 18.1 (”Medlingsöverenskommelsens verkställbarhet”) i medlingslagen är en överenskommelse i en rättstvist som nåtts genom medling att jämställa med en förlikning inför domstol och ska godkännas av distriktsdomstolarna.

Enligt artikel 18.2 i medlingslagen ska domstolen godkänna överenskommelsen sedan parterna bekräftat den, om den inte strider mot lagen eller allmän moral.

Senaste uppdatering: 10/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats