Medling


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Distriktsdomstolarna är behöriga att ta emot en begäran enligt artikel 6.1 och 6.2 i direktivet.

Enligt artikel 18.1 (”Medlingsöverenskommelsens verkställbarhet”) i medlingslagen är en överenskommelse i en rättstvist som nåtts genom medling att jämställa med en förlikning inför domstol och ska godkännas av distriktsdomstolarna.

Enligt artikel 18.2 i medlingslagen ska domstolen godkänna överenskommelsen sedan parterna bekräftat den, om den inte strider mot lagen eller allmän moral.

Senaste uppdatering: 10/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.