Mediacija

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Organi, pristojni za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive, so v skladu s členom 68a zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, kakor je bil spremenjen, in pogoji iz tega zakona:

(a) območno sodišče v Bratislavi v zakonskih sporih;

(b) okrožno sodišče, ki je pristojno v kraju prebivališča otroka, ali, če tega ni, okrožno sodišče, na območju katerega otrok trenutno prebiva. Če takega sodišča ni, je v zadevah v zvezi s pravico do varstva in vzgoje ali pravico do stikov pristojno okrožno sodišče Bratislava I;

(c) sodišče, ki je pristojno za odreditev izvršitve sodne odločbe ali izdajo dovoljenja za začetek izvršbe, kadar sodne pristojnosti ni mogoče določiti v skladu s točko (b). V primeru odločb, ki ne zahtevajo izvršbe, je pristojno splošno sodišče, v katerega pristojnost sodi oseba, zoper katero je treba odločbo priznati; če takega sodišča ni, je pristojno okrožno sodišče v Trnavi.

Zadnja posodobitev: 27/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču