Mediácia

Vnútroštátne informácie týkajúce sa smernice 2008/52/ES

Všeobecné informácie

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach sa odzrkadľuje snaha uľahčiť prístup k alternatívnemu riešeniu sporov a podporovať riešenie sporov v priateľskom duchu prostredníctvom nabádania na používanie mediácie a zabezpečením vyváženého vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním.

Príslušnými orgánmi podľa článku 6 ods. 3 smernice sú orgány príslušné na prijímanie žiadostí požadujúcich, aby obsah písomnej zmluvy, ktorá je výsledkom mediácie, bol vykonateľný.

Smernicu uplatňujú všetky členské štáty Európskej únie s výnimkou Dánska.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania smernice.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)

Posledná aktualizácia: 19/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.