Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Mediácia

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Severné Írsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Severnom Írsku vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom mediácie, mali by ste podať žiadosť podľa stanovených postupov:

• Ak ste zatiaľ nezačali súdne konanie na súde, mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľnú buď na vyššom súde alebo na ktoromkoľvek z ďalších súdov (pozrite uvedený odkaz na webovú lokalitu).

• Ak ste však začali konanie na súde v Severnom Írsku, mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľnú na súde, na ktorom je vaša vec zaregistrovaná na vypočutie.

Zoznam súdov môžete nájsť na adrese Courts and Tribunals service

Posledná aktualizácia: 25/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom