Mediácia

Litva

Autor obsahu
Litva

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa článku 6 ods. 3 zákona o zmierovacej mediácii v občianskoprávnych sporoch Litovskej republiky, ktorý bol prijatý 15. júla 2008, keď sa spor rieši prostredníctvom zmierovacej mediácie a vec nebola zároveň predložená súdu, je možné na základe spoločnej žiadosti strán sporu predložiť dohodu o riešení sporu na schválenie v rámci zjednodušeného postupu ustanoveného v kapitole XXXIX Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. Žiadosť o schválenie riešenia sa predloží okresnému súdu, ktorý si zvolia strany sporu v okrese, v ktorom má jedna zo strán sporu bydlisko alebo sídlo.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.