Mediácia

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Smernica o mediácii 2008/52/ES sa transponovala do estónskeho práva prostredníctvom zákona o mediácii.


VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Žiadosť o dosiahnutie vykonateľnosti obsahu písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa musí predložiť miestnemu súdu (maakohus), v ktorého jurisdikcii prebiehala mediácia. V niektorých prípadoch môže platnosť dohody, ktorá je výsledkom procesu mediácie, potvrdiť notár. Dohoda sa tým stáva vykonateľnou. Kontaktné údaje notárov nájdete po kliknutí na odkaz „Ako nájsť notára“.

Ak zúčastnené strany vedú spor vo veciach týkajúcich sa detí, môžu sa obrátiť na miestne orgány, ktoré im odporučia mediačné služby pre rodiny financované miestnymi orgánmi pod podmienkou, že sú tieto služby potrebné. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Podľa zákona o zmierovacom postupe mediácia nie je bezplatná. Poplatok za mediáciu je predmetom dohody medzi mediátorom a zúčastnenými stranami. Podľa údajov na webovom sídle Združenia mediátorov stojí jedno stretnutie v rámci rodinnej mediácie 70 EUR. Náklady na mediáciu si strany sporu delia rovným dielom.

Posledná aktualizácia: 21/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom