Mediacja

Dyrektywa w sprawie mediacji 2008/52/WE została wprowadzona do porządku krajowego ustawą o polubownym rozstrzyganiu sporów.


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Mediacja


*pole musi zostać wypełnione

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w postępowaniu mediacyjnym należy wnieść do sądu rejonowego w okręgu, w którym przeprowadzono mediację. W niektórych przypadkach ugodę zawartą w drodze mediacji może zatwierdzić notariusz; w następstwie dokonania przez niego tej czynności ugoda podlega wykonaniu. Aby znaleźć dane kontaktowe notariuszy, należy kliknąć na link „Znajdź notariusza”.

Jeżeli spór dotyczy dzieci, strony mogą się zwrócić do lokalnych organów, które skierują je do służb zajmujących się mediacją w sprawach rodzinnych finansowanych przez te organy, o ile zachodzi potrzeba skorzystania z ich usług. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Na podstawie ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów mediacja nie jest bezpłatna. Strony i mediator uzgadniają między sobą wysokość opłaty za jej przeprowadzenie. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Stowarzyszenia Mediatorów sesja mediacji rodzinnej kosztuje 70 euro. Strony ponoszą koszty mediacji po połowie.

Ostatnia aktualizacja: 21/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony