Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Bemiddeling/mediation - België

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De "bevoegde rechterlijke instanties" om gebeurlijk de uitvoerbaarheid te verlenen aan een bemiddelingsakkoord, zijn: de vrederechter, de politierechter, de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank, het hof van beroep, het arbeidshof en de voorzitter van de rechtbank in geval van kort geding.

De "andere instantie" die gebeurlijk uitvoerbaarheid kan verlenen aan een bemiddelingsakkoord is de notaris, op basis van artikel 19, §1, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt.

Laatste update: 28/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Bulgarije

Nationale WetgevingPDF(1069 Kb)bg


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De instanties die bevoegd zijn om verzoeken als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn in ontvangst te nemen zijn de districtsrechtbanken.

Overeenkomstig artikel 18, lid 1, van de Wet inzake bemiddeling/mediation (getiteld “Uitvoerbaarverklaring van een overeenkomst”), heeft een overeenkomst in een rechtsgeschil die na bemiddeling/mediation tot stand is gekomen de rechtskracht van een overeenkomst die door tussenkomst van de rechter tot stand is gekomen en is deze onderworpen aan goedkeuring door de districtsrechtbanken.

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van de Wet inzake bemiddeling/mediation keurt de rechtbank de overeenkomst goed nadat deze door de partijen is bevestigd, mits de overeenkomst niet in strijd is met deze wet of met de algemeen aanvaarde beginselen van moraliteit.

Laatste update: 10/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Tsjechië

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

In Tsjechië zijn de volgende instanties bevoegde om overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn verzoeken in ontvangst te nemen:

- alle districtsrechtbanken voor aangelegenheden waarvoor ze krachtens het nationale procesrecht bevoegd zijn;
- alle regionale rechtbanken voor aangelegenheden waarvoor ze krachtens het nationale procesrecht bevoegd zijn;
- alle notarissen.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Duitsland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De bevoegdheid om verzoeken om uitvoerbaarverklaring te behandelen, is afhankelijk van de aard van de mediationovereenkomst. De uitvoerbaarheid van mediationovereenkomsten valt onder het gemene recht.

Dat betekent dat in Duitsland mediationovereenkomsten uitsluitend ten uitvoer kunnen worden gelegd als gerechtelijke of gerechtelijk bekrachtigde schikkingen (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, § 794(1)(1) van het wetboek burgerlijk procesrecht (ZPO); §§ 86(1)(2) en 156(2) van de wet procesrecht in familiezaken en zaken van vrijwillige rechtspraak (FamFG); §§ 86(1)(3) en 36 FamFG) op basis van uitvoerbare notariële akten (vollstreckbare notarielle Urkunden, §§ 794(1)(5) en 797 ZPO; § 86(1)(3) FamFG, § 794(1)(5) ZPO) of uitvoerbare akten van de administratie jeugdzaken over onderhoud (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, § 59(1), eerste zin, punten 3 en 4, en § 60 van volume VIII van het sociaal wetboek (SGB)), of op grond van door advocaten opgestelde en uitvoerbaar verklaarde schikkingen (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, §§ 794(1)(4b), 796a en 796b ZPO), of op grond van uitvoerbare schikkingen die voor erkende organen voor geschillenbeslechting zijn getroffen (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, §§ 794(1)(1) zn 797a ZPO). Bevoegd zijn de rechtbanken en notarissen die bevoegd zijn krachtens het gemene recht, of de lokale rechtbank van de plaats waar het orgaan voor alternatieve geschillen is gevestigd.

Als de mediationovereenkomst niet de juiste vorm heeft, en bijgevolg als dusdandig niet uitvoerbaar is, moet de inhoud ervan voor de rechter gebracht worden die bevoegd is overeenkomstig het gemene recht en die vervolgens de tenuitvoerlegging ervan kan bevelen.

Laatste update: 22/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Estland

Richtlijn 2008/52/EG over mediation is in Ests recht omgezet door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende mediation.


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Een verzoek om de inhoud van een uit mediation voortvloeiende schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar te maken, wordt ingediend bij de districtsrechtbank die territoriaal bevoegd is op de plaats waar de mediation heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen mag een notaris een uit mediation voortvloeiende overeenkomst bekrachtigen, waardoor deze uitvoerbaar wordt. U kunt de contactgegevens van notarissen vinden door de link "Een notaris vinden" aan te klikken.

Als het geschil tussen de partijen over zaken gaat waarbij kinderen betrokken zijn, kunnen de partijen zich richten tot de lokale autoriteiten, die de partijen zullen verwijzen naar de diensten voor familie-mediation, die door die autoriteiten worden gefinancierd, op voorwaarde dat er behoefte is aan deze diensten. De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Krachtens de wet betreffende mediation is mediation niet kosteloos; de vergoeding van mediation hangt af van wat de mediator en de betrokken partijen overeenkomen. Volgens de gegevens van de website van de vereniging van mediators, kostte familie-mediation 70 euro per sessie. Alle partijen dragen gelijkelijk bij in de kosten van mediation.

Laatste update: 21/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Ierland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

1. Wanneer een rechterlijke instantie waarbij een vordering aanhangig is, de partijen verzoekt om gebruik te maken van mediation/bemiddeling en daaruit een overeenkomst voortvloeit, is die rechterlijke instantie bevoegd voor het verzoek om uitvoerbaarverklaring van die overeenkomst.

2. In alle andere gevallen is de Master of the High Court de voor verzoeken om uitvoerbaarverklaring bevoegde instantie.

Laatste update: 25/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Griekenland

Nationale WetgevingPDF(312 Kb)el


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De instantie die bevoegd is om verzoeken overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn te ontvangen, is de griffie van de rechtbank van eerste aanleg met enkelvoudige kamer van het rechtsgebied waar de bemiddeling heeft plaatsgevonden.

Laatste update: 02/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Spanje

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wanneer het gaat om de tenuitvoerlegging van een na de inleiding van een geding bereikte bemiddelings-/mediationovereenkomst, is in Spanje de rechterlijke instantie bevoegd die de overeenkomst heeft goedgekeurd; bij een in het kader van een bemiddelings-/mediationprocedure gesloten overeenkomst is de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de bemiddelings-/mediationovereenkomst is ondertekend, bevoegd.

Laatste update: 13/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Frankrijk

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De rechterlijke instanties die bevoegd zijn om een via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomst uitvoerbaar te verklaren, zijn die welke ratione materiae bevoegd zijn om kennis te nemen van het betrokken geschil.

In hun hoedanigheid van bemiddelaar/mediator kunnen De link wordt in een nieuw venster geopend.notarissen via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomsten uitvoerbaar verklaren wanneer zij de voor hen verleden akte hebben ontvangen en daarop de formule van tenuitvoerlegging hebben aangebracht.

Laatste update: 13/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Kroatië

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De autoriteiten die in Kroatië bevoegd zijn om een verzoek in de zin van artikel 6, leden 1 en 2, in ontvangst te nemen, zijn:

–  in zaken die onder de rechtsbevoegdheid van handelsrechtbanken vallen:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– in alle andere zaken:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Laatste update: 23/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Italië

Nationale WetgevingPDF(476 Kb)it


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wat specifiek de op grond van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 te verstrekken informatie betreft, zij erop gewezen dat overeenkomstig artikel 12, eerste alinea, van De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetsbesluit nr. 28/2010, bij in artikel 2 van de richtlijn bedoelde grensoverschrijdende geschillen, de schriftelijke overeenkomst wordt goedgekeurd door de voorzitter van de rechtbank van het rechtsgebied waar deze ten uitvoer moet worden gelegd.

Laatste update: 11/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Cyprus

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De Republiek Cyprus heeft de regionale rechtbanken (District Courts) aangewezen als bevoegde instanties om een verzoek te behandelen overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2.

Laatste update: 07/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Letland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wat de uitvoering van dit artikel betreft, delen de Letse autoriteiten hierbij mee dat in de Republiek Letland de (stedelijke) districtsrechtbanken bevoegd zijn voor het in ontvangst nemen van verzoeken om via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomsten uitvoerbaar te verklaren. Tegelijkertijd delen de Letse autoriteiten mee dat via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomsten in Letland alleen uitvoerbaar kunnen worden verklaard voor zover daarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken of, voor procedures die zijn ingesteld vóór 10 januari 2015, in Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 23/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Litouwen

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de Litouwse wet betreffende bemiddeling in burgerlijke geschillen, aangenomen op 15 juli 2008, kan, wanneer een geschil dat via bemiddeling wordt opgelost, niet tegelijkertijd voor een rechtbank aanhangig is, de schikking op wederzijds verzoek van de betrokken partijen ter bekrachtiging aan een rechtbank worden voorgelegd volgens de vereenvoudigde procedure die is vastgesteld in hoofdstuk XXXIX van het Litouwse wetboek burgerlijk procesrecht. Het verzoek om bekrachtiging van een schikking wordt ingediend bij een door partijen bij het geschil gekozen districtsrechtbank van een rechtsgebied waar een van de partijen haar woonplaats of haar statutaire zetel heeft.

Laatste update: 21/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Luxemburg

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Het in artikel 6 van Richtlijn 2008/52/EG bedoelde verzoek wordt ingediend bij de voorzitter van de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied waar de persoon waartegen de tenuitvoerlegging van een bemiddelingsovereenkomst wordt gevraagd, zijn woonplaats, en bij gebreke daarvan, zijn verblijfplaats heeft. Als de betrokkene in Luxemburg geen woonplaats of verblijfplaats heeft, wordt het verzoek ingediend bij de voorzitter van de arrondissementsrechtbank van de plaats waar de bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer moet worden gelegd.

Adressen:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire,

L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Laatste update: 26/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Hongarije

Nationale WetgevingPDF(1648 Kb)hu


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Partijen kunnen de inhoud van hun uit mediation/bemiddeling voortvloeiende overeenkomst uitvoerbaar maken. Zij kunnen de rechter of een notaris (közjegyző) verzoeken om de overeenkomst respectievelijk door een uitspraak te bekrachtigen of in een authentieke akte op te nemen (közokirat), die vervolgens uitvoerbaar is.

Laatste update: 27/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Malta

Nationale WetgevingPDF(146 Kb)mt


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Krachtens hoofdstuk 474 van de Laws of Malta (wetten van Malta) – de Wet inzake bemiddeling/mediation – kunnen de partijen, of kan een van de partijen met uitdrukkelijke instemming van de andere partij, verzoeken dat de inhoud van een schriftelijke, uit bemiddeling/mediation voortvloeiende overeenkomst uitvoerbaar wordt verklaard met inachtneming van de bepalingen van hoofdstuk 12 van de Laws of Malta – het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De inhoud van een dergelijke overeenkomst is uitvoerbaar tenzij de inhoud van de overeenkomst in kwestie in strijd is met het nationale recht. De inhoud van de overeenkomst kan door een rechtbank of een andere bevoegde instantie uitvoerbaar worden verklaard in een vonnis, beslissing of authentieke akte in overeenstemming met het recht van de lidstaat waar het verzoek is gedaan. Voor de bevoegdheid van de verschillende rechtbanken, zie hoofdstuk 12 van de Laws of Malta. De bevoegde instantie is het Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Laatste update: 14/07/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Nederland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De volgende rechterlijke of andere instanties zijn bevoegd een verzoek in de zin van artikel 6 leden 1 en 2 in ontvangst te nemen:

I Rechterlijke instanties:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst kan op verzoek van partijen worden vastgelegd in een notariële akte, waardoor deze in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd op grond van artikel 430 lid 1 Rv.

Via de volgende link zijn de adressen van alle notariskantoren in Nederland te vinden: Een notaris vinden

Laatste update: 28/06/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Oostenrijk

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De onderstaande informatie wordt verstrekt krachtens artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.

Om een uitvoerbare titel te verkrijgen van een schriftelijke overeenkomst die via een bemiddelingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen de partijen bij deze procedure zich wenden tot een notaris (Notar). Zij kunnen de overeenkomst rechtstreeks voor de notaris sluiten of een bestaande schriftelijke overeenkomst authenticiteit laten verlenen door deze formeel te laten bekrachtigen door de notaris overeenkomstig § 54 van de wet betreffende het notariaat (Notariatsordnung). De partijen kunnen ook voor een districtsrechtbank (Bezirksgericht) een schikking treffen over de inhoud van een schriftelijke overeenkomst die werd gesloten tijdens een bemiddelingsprocedure in een burgerlijke zaak.

Laatste update: 12/01/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Polen

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Krachtens artikel 18313 van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de instantie die bevoegd is om een verzoek tot uitvoerbaarverklaring van een via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomst in ontvangst te nemen:

- in geval van bemiddeling/mediation door een rechtbank: de rechtbank die de zaak behandelt;

- in geval van buitengerechtelijke (contractuele) bemiddeling/mediation: de rechtbank die overeenkomstig de regels inzake algemene of exclusieve bevoegdheid (d.w.z. zoals vastgelegd in de artikelen 28 tot en met 30 en de artikelen 38 tot en met 42 van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) bevoegd zou zijn de zaak te behandelen. De rechtbank kan de rechtbank van de woonplaats van de eiser of de woonplaats van de schuldenaar zijn of, bijvoorbeeld, de rechtbank van het gebied waar het betrokken eigendom is gelegen. In betrekkingen tussen ouders en kinderen is de bevoegde rechtbank de rechtbank van de woonplaats van de schuldeiser.

Laatste update: 13/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Portugal

Nationale WetgevingPDF(249 KB)pt


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De bevoegde rechterlijke instantie in de zin van artikel 6, lid 3, van de richtlijn betreffende bemiddeling/mediation is de rechtbank die bevoegd is voor de betrokken aangelegenheid conform artikel 14, lid 2, van wet nr. 29/2013, die de algemene beginselen bevat betreffende bemiddeling/mediation in Portugal alsook de juridische regels voor civiel- en handelsrechtelijke bemiddeling/mediation, bemiddelaars/mediators en openbare bemiddeling/mediation.

De artikelen 64 en 65 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevatten voorschriften betreffende de bevoegdheid op dat gebied. In artikel 64 is bepaald dat de gewone rechtbanken bevoegd zijn voor zaken die niet aan een ander type rechtbank zijn toegewezen en in artikel 65 is vastgesteld dat de wetgeving inzake de organisatie van de rechterlijke macht bepalend is voor de vraag of een zaak, op grond van het onderwerp ervan, binnen de bevoegdheid van een rechtbank valt dan wel van een afdeling met bijzondere bevoegdheid.

De wetgeving inzake de organisatie van de rechterlijke macht omvat wet nr. 62/2013 van 26 augustus 2013, zoals gewijzigd, en wetsbesluit nr. 49/2014 van 27 maart 2014, zoals gewijzigd.

Laatste update: 21/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Roemenië

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De bevoegde rechterlijke en andere instanties die conform artikel 6, lid 3, van de richtlijn zijn aangewezen om verzoeken in de zin van de leden 1 en 2 in ontvangst te nemen, zijn:

  - districtsrechtbanken;
  - rechtbanken;
  - hoven van beroep;
  - het Hoge Hof van cassatie en justitie.

Laatste update: 29/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Slovenië

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de wet inzake mediation/bemiddeling in civiele zaken en handelszaken (staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 56/2008 van 6 juni 2008) kunnen de partijen ermee instemmen dat een overeenkomst tot beslechting van een geschil de vorm aanneemt van een onmiddellijk uitvoerbare notariële akte, een gerechtelijke schikking of een arbitrale beslissing op basis van een schikking.

1. Het verlijden van een onmiddellijk uitvoerbare notariële akte:

Notarissen zijn belast met het verlijden van onmiddellijk uitvoerbare notariële akten (de artikelen 2 en 3 van de wet op het notariaat, staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 2/2007, derde officiële geconsolideerde versie, met latere wijzigingen in staatscourant nr. 33/2007 en nr. 45/2008).

Bijgewerkte informatie over notarissen is beschikbaar op de website van de Sloveense orde van notarissen (De link wordt in een nieuw venster geopend.Notarska zbornica Slovenije).

Laatste update: 30/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Slowakije

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De instanties die bevoegd zijn om verzoeken in de zin van artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn in ontvangst te nemen, zijn conform §68a van Wet nr. 97/1963 inzake het internationaal privaat- en procesrecht, zoals gewijzigd, voor zover aan de voorwaarden van de wet is voldaan:

a) de regionale rechtbank voor huwelijkszaken van Bratislava;

b) de districtsrechtbank die bevoegd is voor de woonplaats van het kind of, bij gebreke daarvan, de districtsrechtbank die bevoegd is voor de huidige verblijfplaats van het kind. Indien er geen dergelijk gerecht is, is de voor gezag of omgang bevoegde instantie de districtsrechtbank van Bratislava I, en

c) het gerecht dat bevoegd is om de tenuitvoerlegging van een beslissing te gelasten of om de toestemming tot tenuitvoerlegging te geven, wanneer het op grond van punt b) niet mogelijk is om vast te stellen welk gerecht bevoegd is. In geval van beslissingen die niet hoeven te worden ten uitvoer gelegd, is de bevoegde instantie het algemene gerecht dat bevoegd is ten aanzien van de persoon tegen wie de beslissing moet worden erkend; indien er geen dergelijk gerecht is, is de bevoegde instantie de districtsrechtbank van Trnava.

Laatste update: 27/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Finland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Bevoegde rechterlijke instantie

De in dit hoofdstuk bedoelde schikking kan uitvoerbaar worden gemaakt in de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar een partij bij de schikking haar woonplaats of vaste verblijfplaats heeft. Als geen van de partijen haar woonplaats of vaste verbijfplaats in Finland heeft, is de districtsrechtbank van Helsinki bevoegd. Informatie over de bevoegde districtsrechtbanken is elektronisch beschikbaar op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, een door het ministerie van Justitie beheerde website.

Laatste update: 23/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Zweden

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De bevoegde instanties in de zin van artikel 6, lid 3: de arrondissementsrechtbanken (tingsrätterna). Welke arrondissementsrechtbank bevoegd is, is afhankelijk van waar de via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomst is gesloten. Indien er op grond van deze regel geen rechterlijke instantie bevoegd is, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst buiten Zweden is gesloten, is de arrondissementsrechtbank van Värmland bevoegd. Een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid wordt ingediend bij de arrondissementsrechtbank die bevoegd is voor het gebied waar een der partijen zijn gewone verblijfplaats heeft.

Indien geen van de partijen zijn gewone verblijfplaats in Zweden heeft, is de arrondissementsrechtbank van Värmland bevoegd.

Värmlands tingsrätt
Postadres: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Fax: + 46 (0)54 18 47 35 
Email: varmlands.tingsratt@dom.se

Laatste update: 26/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Engeland en Wales

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wanneer u in Engeland en Wales de inhoud van een grensoverschrijdende EU-bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer wil doen leggen die niet van tevoren uitvoerbaar is verklaard in een andere EU-lidstaat, moet u daartoe een verzoek doen volgens de volgende procedures:

• Wanneer u partij bent bij een procedure die aanhangig is bij een rechter in Engeland en Wales en die betrekking heeft op de zaak die onderwerp van de bemiddeling vormt, dient u het verzoek te richten tot die rechter;

• Indien u niet betrokken bent bij een procedure die aanhangig is bij een rechter in Engeland en Wales en de bemiddeling betrekking heeft op een burgerlijke of handelszaak (met uitzondering van familiezaken) dient u een verzoek om de inhoud van uw bemiddelingsovereenkomst uitvoerbaar te verklaren, in te dienen bij ofwel het High Court ofwel bij een van de andere hieronder vermelde gerechten waarvan is aangegeven dat zij zich bezig houden met "civiele" zaken en die bevoegd zouden zijn met betrekking tot soortgelijke zaken wanneer er (in plaats van bemiddeling) een procedure zou zijn ingeleid. U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen bij de rechter van de plaats waar een of meer partijen verblijven of, indien de zaak waarover wordt bemiddeld betrekking heeft op grond, de rechter van het district waar de grond is gelegen.

• Indien u niet bent betrokken bij een procedure die aanhangig is bij een rechter in Engeland of Wales en de bemiddeling betrekking heeft op een familiezaak dient u het verzoek in te dienen bij een rechter waarvan is aangegeven dat deze zich met "familie"-zaken bezighoudt en die bevoegd zou zijn met betrekking tot soortgelijke zaken wanneer er (in plaats van bemiddeling) een procedure zou zijn ingeleid. Aangezien de kwestie van rechtsmacht in familiezaken ten nauwste samenhangt met het geschil/de inhoud van de overeenkomst, moeten de belanghebbende partijen de rechter van de plaats waar een of meer partijen verblijven, om inlichtingen verzoeken. In plaats daarvan kunnen belanghebbende partijen juridisch advies over de juiste rechter inwinnen bij een in familiezaken gespecialiseerde advocaat in Engeland en Wales.

Wanneer u in Engeland en Wales de inhoud van een grensoverschrijdende EU-bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer wil doen leggen die niet van tevoren uitvoerbaar is verklaard in een andere EU-lidstaat, moet u daartoe een verzoek doen volgens procedures uiteengezet in:

Met betrekking tot burgerlijke en handelszaken (met uitzondering van familiezaken): Verordening (EG) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking), en het verzoek kan uitsluitend worden gericht aan de High Court of Justice;

Met betrekking tot familiezaken:

i.  de bovengenoemde Verordening (EG) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012; en/of

ii. de bovengenoemde Verordening (EG) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012; en/of Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid;

Een bijgewerkte lijst van bevoegde rechters is te vinden via de volgende link: De link wordt in een nieuw venster geopend.Court and Tribunal Finder

Laatste update: 12/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Noord-Ierland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wanneer u in Noord-Ierland de inhoud van een bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer wil doen leggen, moet u daartoe een verzoek doen volgens de hieronder weergegeven procedures:

• Wanneer u nog geen procedure bij een rechter aanhangig heeft gemaakt, dient u uw verzoek om de bemiddelingsovereenkomst uitvoerbaar te verklaren, in te dienen bij ofwel het High Court ofwel een van de andere gerechten (zie link hierna).

• Wanneer u echter reeds partij bent bij een procedure die aanhangig is bij een rechter in Noord-Ierland dient u een verzoek om de bemiddelingsovereenkomst uitvoerbaar te verklaren in te dienen bij de rechter waar de zaak ter behandeling is ingeschreven.

Een lijst van rechters is te vinden via de dienst: De link wordt in een nieuw venster geopend.Courts and Tribunals

Laatste update: 25/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Schotland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011 leggen Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken ten uitvoer. Op grond van deze richtlijn kunnen bemiddelingsovereenkomsten in de lidstaten uitvoerbaar worden verklaard. De Schotse Regulations zijn van toepassing op "grensoverschrijdende" geschillen (d.w.z. geschillen waarbij ten minste een van de partijen bij het geschil zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere lidstaat heeft dan die van een andere partij) met betrekking tot bepaalde burgerlijke en handelszaken.

Wanneer u in Schotland de inhoud van een bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer wil doen leggen, kan daartoe een van de twee volgende procedures worden gevolgd:

 • U kunt het Court of Session of een Sheriff Court verzoeken zijn autoriteit te verlenen aan de bemiddelingsovereenkomst. De overeenkomst wordt daardoor een rechterlijke beslissing.
 • Ook kunnen schriftelijke overeenkomsten die bewijskracht hebben, voor tenuitvoerlegging worden ingeschreven in de Books of Council and Session of in de Sheriff Court Books. Om de overeenkomst in te schrijven in de Books of Council and Session dient u een daartoe een verzoek in te dienen bij de Keeper of the Registers of Scotland. Informatie over de Books of Council and Session is De link wordt in een nieuw venster geopend.hier beschikbaar. Wanneer een overeenkomst voor tenuitvoerlegging is ingeschreven, wordt het document een authentieke akte.

Overeenkomsten die door het Court zijn goedgekeurd of op een van hiervoor genoemde manieren zijn ingeschreven, kunnen in andere EU-lidstaten worden uitgevoerd.

Laatste update: 17/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Bemiddeling/mediation - Gibraltar

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Verzoeken om de inhoud van een bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer te leggen, moeten worden ingediend bij de Registrar of the Supreme Court. Het adres daarvan is:

Supreme Court of Gibraltar
277 Martin Street
Gibraltar
Telefoon: + 350 2007 8808
Telefoon: + 350 2007 7118

Laatste update: 20/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.