Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Starpniecība

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Skotija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Pārrobežu mediācijas (Skotija) 2011. gada regulas īsteno Direktīvu 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās. Šī direktīva ļauj atzīt mediācijas izlīgumus par izpildāmiem dalībvalstīs. Skotijas regulas piemēro “pārrobežu” strīdos (t.i., kurā vismaz vienas iesaistītās puses domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā dalībvalstī, kas nesakrīt ar otras iesaistītās puses dalībvalsti) attiecībā uz dažām civillietām un komerclietām.

Ja Jūs vēlaties mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Skotijā, Jums jāievēro kāda no turpmāk minētajām procedūrām.

  • Jūs varat vērsties pie Augstākās tiesas (Court of Session) vai Šerifa tiesas (Sheriff Court), lūdzot tiesai iejaukties (“interpone”) mediācijas līguma atzīšanā. Tas izlīgumu pārveidos tiesas rīkojumā.
  • Kā alternatīva pašapliecinošs rakstisks līgums var tikt reģistrēts izpildei Padomes un Sesijas aktu reģistrā (Books of Council and Session) vai Šerifa tiesas reģistrā (Sheriff Court Books). Lai izlīgumu reģistrētu Padomes un Sesijas aktu reģistrā, Jums būtu jāiesniedz pieteikums Skotijas reģistru vadītājam (Keeper of the Registers of Scotland). Informācija par Padomes un Sesijas aktu reģistru pieejama šeit. Kad izlīgums ir reģistrēts izpildei, dokuments kļūst par publisku aktu.

Izlīgumi, ko ir apstiprinājusi tiesa vai kas ir reģistrēti kādā no iepriekš minētajām metodēm, var tikt atzīti par izpildāmiem citās ES dalībvalstīs.

Lapa atjaunināta: 17/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu