Starpniecība

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Šādas tiesas vai iestādes saskaņā ar direktīvas 6. panta 3. punktu ir kompetentas pieņemt lūgumus saskaņā ar 1. un 2. punktu:

    - pirmās instances tiesas;
    - tribunāli;
    - apelācijas tiesas;
    - Augstākā kasācijas tiesa.

Lapa atjaunināta: 28/10/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.