Starpniecība

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Mediācijas direktīvas 6. panta 3. punkta izpratnē kompetentā tiesa ir tā tiesa, kuras jurisdikcija ietver strīda priekšmetu; tas atbilst 14. panta 2. punktam Likumā Nr. 29/2003, ar ko nosaka vispārējos principus, ko Portugālē piemēro mediācijai, un juridiskos noteikumus attiecībā uz mediāciju civillietās un komerclietās, mediatoriem un publisko mediāciju.

Noteikumi par ratione materiae jurisdikciju jeb jurisdikciju pēc būtības ir ietverti Civilprocesa kodeksa 64. un 65. pantā. Kodeksa 64. pantā noteikts, ka vispārējās jurisdikcijas tiesām ir jurisdikcija lietās, kas nav citu tiesu jurisdikcijā; 65. pantā noteikts, ka jautājumu par to, kuras lietas ratione materiae ir specializētas jurisdikcijas tiesu vai nodaļu jurisdikcijā, regulē likumi par tiesu sistēmas organizāciju.

Tiesu sistēmas organizāciju nosaka 2013. gada 26. augusta Likums Nr. 62/2013, kas labots ar 2013. gada 24. oktobra Labojumiem Nr. 42/2013 un grozīts ar 2016. gada 22. Decembra Likumu Nr. 40-A/2016 un 2014. gada 27. marta Dekrētlikumu Nr. 49/2014, kas grozīts ar 2016. gada 27. decembra Dekrētlikumu Nr. 86/2016.

Lapa atjaunināta: 29/12/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu