Mediace

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle čl. 6 odst. 3 litevského zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech, který byl schválen dne 15. července 2008, v případech, kdy je řešení sporu dosaženo smírčí mediací a věc nebyla zároveň předložena soudu, lze na základě společné žádosti stran sporu předložit dohodu o řešení sporu soudu ke schválení v rámci zjednodušeného řízení podle kapitoly XXXIX litevského občanského soudního řádu. Žádost o schválení dohody o řešení sporu se předkládá okresnímu soudu, který si strany sporu zvolily podle místa, kde má jedna ze stran sporu bydliště nebo sídlo.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu