Tarpininkavimas


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Mediacijos direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytas kompetentingas teismas yra teismas, turintis dalykinę jurisdikciją nagrinėti atitinkamą ginčą, kaip nurodyta Įstatymo Nr. 29/2013 14 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyti Portugalijoje taikinamajam tarpininkavimui taikomi bendrieji principai, taip pat teisiniai reikalavimai tarpininkavimui civilinėse ir komercinėse bylose, tarpininkams ir viešajam tarpininkavimui.

Civilinio proceso kodekso 64 ir 65 straipsniuose nustatytos dalykinės jurisdikcijos nustatymo taisyklės. 64 straipsnyje nurodyta, kad teismų jurisdikcijai priklauso bylos, nepriskirtos kitų rūšių teisminėms institucijoms, o 65 straipsnyje – kad klausimas, kurios bylos pagal dalyką priklauso teismų ir specializuotų skyrių jurisdikcijai, sprendžiamas pagal įstatymus dėl teismų veiklos organizavimo.

Teisės aktai dėl teismų veiklos organizavimo yra 2013 m. rugpjūčio 26 d. Įstatymas Nr. 62/2013 su pakeitimais ir 2014 m. kovo 27 d. Įstatyminis dekretas Nr. 49/2014 su pakeitimais.

Paskutinis naujinimas: 21/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.