Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mirenje - Bugarska

Nacionalno pravoPDF(1069 Kb)bg


Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Okružni sudovi nadležni su za zaprimanje zahtjeva u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. direktive.

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Zakona o mirenju pod naslovom „Izvršivost nagodbe”, nagodba u pravnom sporu postignuta u postupku mirenja ima snagu sudske nagodbe te podliježe odobrenju okružnih sudova.

U skladu s člankom 18. stavkom 2. sud odobrava nagodbu nakon što su je potvrdile stranke, pod uvjetom da nije u suprotnosti s prethodno navedenim zakonom ili općeprihvaćenim moralnim načelima.

Posljednji put ažurirano: 04/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Češka

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

U Češkoj su tijela nadležna za zaprimanje zahtjeva u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. Direktive:

- svi okružni sudovi za stvari za koje u skladu s nacionalnim postupovnim pravom imaju stvarnu nadležnost;
- svi pokrajinski sudovi za stvari za koje u skladu s nacionalnim postupovnim pravom imaju stvarnu nadležnost;
– svi javni bilježnici.

Posljednji put ažurirano: 30/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Njemačka

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Nadležnost za zaprimanje zahtjeva za proglašenje izvršivosti ovisi o naravi sporazuma o mirenju. Izvršivost sporazuma o mirenju podliježe uobičajenim pravilima.

To znači da se sporazumi o mirenju u Njemačkoj mogu izvršavati samo kao sudske nagodbe ili nagodbe koje je odobrio sud (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, članak 794. stavak 1. točka (1) Zakona o parničnom postupku (ZPO); članak 86. stavak 1. točka (2) i članak 156. stavak 2. Zakona o postupcima u obiteljskim predmetima i nadležnosti u izvanparničnim predmetima (FamFG); članak 86. stavak 1. točka (3) i članak 36. FamFG-a) na temelju izvršivog javnobilježničkog akta (vollstreckbare notarielle Urkunden, članak 794. stavak 1. točka (5) i članak 797. ZPO-a; članak 86. stavak 1. točka (3) FamFG-a, članak 794. stavak 1. točka (5) ZPO-a) ili izvšivih instrumenata Ureda za skrb o djeci koji se odnose na uzdržavanje (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, članak 59. stavak 1., prva rečenica, točke 3. i 4. te članak 60. VIII. toma Socijalnog zakonika (SGB)) ili na temelju nagodbe koju su sastavili i proglasili izvršivom odvjetnici (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, članak 794. stavak 1. točka (4b), članci 796.a i 796.b ZPO-a) ili na temelju izvršivih nagodbi koje su postignute pred tijelima nadležnima za rješavanje sporova (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, članak 794. stavak 1. točka (1) i članak 797.a ZPO-a). Nadležnost imaju sudovi ili javni bilježnici u skladu s uobičajenim pravilima ili lokalni sud u mjestu sjedišta tijela za rješavanje sporova.

Ako sporazum o mirenju nije sastavljen u odgovarajućem obliku i stoga nije izvršiv, njegov sadržaj treba iznijeti na sudu koji je nadležan u skladu s uobičajenim pravilima i koji nakon toga može naložiti izvršavanje predmetnog sporazuma.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Estonija

Direktiva o mirenju 2008/52/EZ prenesena je u estonsko pravo Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o mirenju.


Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Zahtjev za proglašenje izvršivosti sadržaja pisanog sporazuma nakon završetka postupka mirenja podnosi se okružnom sudu u čijoj je nadležnosti proveden postupak mirenja. U nekim slučajevima javni bilježnik može potvrditi sporazum kojim je okončan postupak mirenja, čime on postaje izvršiv. Podaci za kontakt dostupni su na poveznici „Pronađite javnog bilježnika”.

Ako su stranke u sporu koji uključuje djecu, mogu se obratiti tijelima lokalne vlasti kako bi ih uputili službama za obiteljsko mirenje koje financiraju tijela lokalne vlasti, pod uvjetom da postoji potreba za njihovim uslugama. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

U skladu sa Zakonom o mirenju postupak mirenja nije besplatan. Naknada za mirenje podliježe sporazumu između izmiritelja i uključenih stranaka. Prema podacima na web-mjestu Udruženja izmiritelj, 2013. naknada je iznosila 60 EUR za svaki sastanak u postupku obiteljskog mirenja. Troškove mirenja u jednakim iznosima snose obje stranke.

Posljednji put ažurirano: 22/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Hrvatska

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

U Republici Hrvatskoj tijela nadležna za primanje zahtjeva u skladu s odredbom čl. 6. st. 1. i 2. su:

- u predmetima iz stvarne nadležnosti trgovačkih sudova:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

- u ostalim predmetima:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Poveznica se otvara u novom prozoruzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Posljednji put ažurirano: 23/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Latvija

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Kad je riječ o provedbi tog članka, latvijska tijela obavješćuju da se u Republici Latviji zahtjevi za proglašenje sadržaja pisanog sporazuma koji proizlazi iz mirenja izvršnim podnose okružnim (gradskim) sudovima. Istodobno, latvijska tijela obavješćuju da se sadržaj pisanog sporazuma koji proizlazi iz mirenja u Latviji može učiniti izvršnim samo u mjeri u kojoj je to propisano Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima ili Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima za postupke pokrenute prije 10. siječnja 2015.

Posljednji put ažurirano: 06/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Litva

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

U skladu s člankom 6. stavkom 3. litavskog Zakona o mirenju u građanskim sporovima donesenog 15. srpnja 2008. ako se spor koji se rješava mirenjem istodobno ne vodi pred sudom, sudsko je odobrenje nagodbe moguće zatražiti koristeći se pojednostavnjenim postupkom utvrđenim u poglavlju XXXIX Zakona o parničnom postupku u Republici Litvi, a takav zahtjev moraju podnijeti obje stranke u sporu. Zahtjev za odobrenje nagodbe podnosi se okružnom sudu koji su odabrale stranke u sporu, a koji se nalazi u okrugu u kojem jedna od stranaka u sporu ima boravište ili registrirano sjedište.

Posljednji put ažurirano: 15/01/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Malta

Nacionalno pravoPDF(146 Kb)mt


Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

U skladu s poglavljem 474. Zakona Malte – Zakon o mirenju – stranke, ili jedna od njih uz izričit pristanak druge, mogu zatražiti izvršenje sadržaja pisanog sporazuma postignutog mirenjem u skladu s odredbama poglavlja 12. Zakona Malte – Zakon o organizaciji i parničnom postupku. Sadržaj takvog sporazuma izvršiv je ako, u konkretnom predmetu, nije u suprotnosti s nacionalnim pravom. Sud ili drugo nadležno tijelo mogu proglasiti sadržaj sporazuma izvršivim u presudi, odluci ili javnoj ispravi u skladu s pravom države članice u kojoj se zahtjev podnosi. O nadležnosti raznih sudova saznajte više u poglavlju 12. Zakona Malte. Nadležno je tijelo Malteški medijacijski centar, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Posljednji put ažurirano: 14/07/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Austrija

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Sljedeće su informacije navedene u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima.

Kako bi pisani sporazum sklopljen tijekom postupka mirenja postao izvršan, stranke u postupku mogu se obratiti javnom bilježniku (Notar), pred kojim mogu sklopiti sporazum ili zatražiti da javni bilježnik službeno ovjeri postojeći pisani sporazum i tako ga učini javnom ispravom, u skladu s člankom 54. Javnobilježničkog zakonika (Notariatsordnung). Isto tako, stranke mogu pred bilo kojim okružnim sudom (Bezirksgericht) sklopiti nagodbu o sadržaju pisanog sporazuma.

Posljednji put ažurirano: 12/01/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Poljska

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

U skladu s člankom  183.13 Zakona o parničnom postupku tijelo nadležno za zaprimanje zahtjeva za izvršenje pisane nagodbe koja je rezultat mirenja je:

– u slučaju sudskog postupka mirenja: sud koji razmatra predmet,

– u slučaju izvansudskog postupka mirenja (ugovorno): sud koji bi bio nadležan za razmatranje predmeta na temelju opće ili isključive nadležnosti, odnosno kako je utvrđeno u člancima 28. – 30. i 38. – 42. Zakona o parničnom postupku. Sud se može nalaziti u mjestu boravišta, u mjestu prebivališta dužnika ili, primjerice, na području na kojem se nalazi imovina. Kad je riječ o odnosima roditelja i djece, nadležan je sud koji se nalazi u mjestu boravišta vjerovnika.

Posljednji put ažurirano: 13/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Portugal

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Nadležni je sud za potrebe članka 6. stavka 3. Direktive o mirenju sud koji je nadležan za dotični predmet na temelju članka 14. stavka 2. Zakona br. 29/2013 kojim se utvrđuju opća načela primjenjiva na postupak mirenja u Portugalu te pravno uređenje mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, izmiritelja i javnog mirenja.

Članci 64. i 65. Zakona o parničnom postupku sadržavaju pravila o stvarnoj nadležnosti. Člankom 64. propisano je da su u nadležnosti sudova predmeti koji nisu dodijeljeni nekom drugom pravosudnom tijelu, a u članku 65. navedeno je da se zakonskim propisima o pravosudnoj organizaciji određuje koji su postupci, s obzirom na njihov predmet, u nadležnosti sudova i odjela s posebnom nadležnosti.

Zakonski propisi o pravosudnoj organizaciji uključuju Zakon br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013. ispravljen Ispravkom br. 42/2013 od 24. listopada 2013. i izmijenjen Zakonom br. 40-A/2016 od 22. prosinca 2016. te Zakonsku uredbu br. 49/2014 od 27. ožujka 2014. izmijenjenu Zakonskom uredbom br. 86/2016 od 27. prosinca 2016.

Posljednji put ažurirano: 29/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Slovačka

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Tijela nadležna za primanje zahtjeva u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. Direktive, kao što je navedeno u članku 68.a Zakona br. 97/1963 o međunarodnom privatnom pravu i postupovnom pravu, kako je izmijenjen, ako su ispunjeni uvjeti iz tog Zakona:

(a) Regionalni sud u Bratislavi ako je riječ o bračnim sporovima;

(b) okružni sud nadležan prema mjestu prebivališta djeteta ili, u suprotnom, okružni sud nadležan prema mjestu boravišta djeteta. Ako takav sud ne postoji, tijelo koje je nadležno za pitanja skrbništva ili kontakta jest Okružni sud Bratislava I;

(c) sud koji je nadležan naložiti izvršenje odluke ili izdati odobrenje za izvršenje ako sudsku nadležnost nije moguće utvrditi u skladu s točkom (b). U slučaju odluka koje nije potrebno izvršiti, nadležan je redovni sud koji je nadležan u odnosu na osobu protiv koje se odluka treba priznati; ako takav sud ne postoji, nadležan je Okružni sud u Trnavi.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Engleska i Wales

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Ako tražite izvršenje prekograničnog sporazuma o mirenju u Engleskoj i Walesu koji prethodno nije proglašen izvršivim u nekoj drugoj državi članici EU-a, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu s postupcima u nastavku.

• Ako sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i koji je povezan s predmetom mirenja, zahtjev podnosite istom sudu.

• Ako ne sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i postupak mirenja se odnosi na građanski i trgovački predmet (ali ne i na obiteljski predmet), zahtjev za proglašenje izvršivosti sadržaja predmetnog sporazuma o mirenju podnosite visokom sudu ili drugom sudu s popisa u nastavku za koji je navedeno da rješava „građanske” predmete i koji bi bio nadležan za povezane postupke u slučaju da su takvi postupci (prije nego postupci mirenja) pokrenuti. Primjerice, zahtjev biste mogli podnijeti sudu u mjestu boravišta jedne ili više stranaka ili, ako se predmet mirenja odnosi na zemljište, sudu nadležnom za okrug u kojem se nalazi zemljište.

• Ako ne sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i postupak mirenja se odnosi na obiteljski predmet, zahtjev podnosite sudu za koji je navedeno da rješava „obiteljske” predmete i koji bi bio nadležan za povezane postupke u slučaju da su takvi postupci (prije nego postupci mirenja) pokrenuti. Budući da je pitanje sudske nadležnosti u obiteljskim predmetima često povezano sa sporovima/sadržajem sporazuma, zainteresirane strane bi upite trebale upućivati sudu u mjestu boravišta jedne ili više stranaka. Alternativno, zainteresirane strane pravne savjete o odgovarajućem sudu mogu zatražiti od odvjetnika koji se bave obiteljskim pravom u Engleskoj i Walesu.

Ako tražite izvršenje prekograničnog sporazuma o mirenju u Engleskoj i Walesu koji je prethodno proglašen izvršivim u nekoj drugoj državi članici EU-a, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu s postupcima koji su:

za građanske i trgovačke predmete (s izuzetkom obiteljskih predmeta) utvrđeni u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena). Zahtjev se može podnositi samo Visokom sudu pravde;

za obiteljske predmete

i. utvrđeni u prethodno navedenoj Uredbi Vijeća (EZ) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. i/ili

ii. u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću.

Ažurirani popis nadležnih sudova dostupan je na sljedećoj poveznici: Pretraživač sudova

Posljednji put ažurirano: 12/04/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Sjeverna Irska

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Ako tražite izvršenje sporazuma o mirenju u Sjevernoj Irskoj, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu sa sljedećim postupcima:

• ako još niste pokrenuli sudski postupak, potrebno je podnijeti zahtjev za proglašenje izvršivosti sporazuma o mirenju visokom sudu ili drugom sudu (vidjeti poveznicu);

• međutim, ako ste već uključeni u sudski postupak koji je u tijeku u Sjevernoj Irskoj, trebali biste podnijeti zahtjev za proglašenje izvršivosti sporazuma o mirenju na sudu na kojem je zakazano ročište u vašem predmetu.

Popis sudova dostupan je na stranicama sudske službe.

Posljednji put ažurirano: 25/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Mirenje - Škotska

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Propisima o prekograničnim postupcima mirenja (Škotska) 2011. provodi se Direktiva 2008/52/EZ o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima.  Tom je direktivom omogućena izvršivost sporazuma o mirenju u državama članicama.  Škotski propisi primjenjuju se na „prekogranične” sporove (u kojima barem jedna stranka u sporu ima stalnu adresu ili uobičajeno boravište u državi članici različitoj od one druge stranke u sporu) u pogledu određenih građanskih i trgovačkih stvari.

Ako tražite izvršenje prekograničnog sporazuma o mirenju u Škotskoj, primjenjuje se jedan od sljedećih postupaka:

  • Vrhovnom sudu ili grofovijskom sudu možete podnijeti zahtjev da se „umiješa” u sporazum o mirenju.  Time će se sporazum promijeniti u sudski nalog.
  • Alternativno, pisani sporazumi s potvrdom mogu se upisati za izvršenje u registru isprava ili u registru grofovijskog suda.  Zahtjev za upis sporazuma u registar isprava podnosi se voditelju registara Škotske.  Informacije o registru isprava dostupne su ovdje. Nakon što se sporazum upiše za izvršenje predmetna isprava postaje javna isprava.

Sporazumi koje je potvrdio sud ili su upisani u registar u skladu s nekim od prethodno navedenih postupaka mogu biti izvršivi u drugim državama članicama.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.