Vahendus

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Mirenje


*obvezan unos

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikli 6 lõike 3 alusel pädevad asutused on piirkonnakohtud (tingsrätterna). Konkreetses asjas pädev piirkonnakohus sõltub vahenduskokkuleppe sõlmimise kohast. Kui selle põhimõtte kohaselt ei ole pädev ükski kohus, näiteks kui kokkulepe sõlmiti väljaspool Rootsit, on pädev Värmlandi piirkonnakohus. Täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse sellele piirkonnakohtule, kelle tööpiirkonnas on ühe poole tavapärane elukoht.

Kui ühegi poole tavapärane elukoht ei asu Rootsis, on pädev Värmlandi piirkonnakohus.

    Värmlands tingsrätt
    Postiaadress: Box 188 SE-651 05 Karlstad
    Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
    Faks: + 46 (0)54 18 47 35
    E-post: varmlands.tingsratt@dom.se

Viimati uuendatud: 26/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici