Vahendus

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Mirenje


*obvezan unos

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vastavalt tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvat vahendusmenetlust käsitleva seaduse (Sloveeni Vabariigi Ametlik Teataja nr 56/2008, 6. juuni 2008) artikli 14 lõikele 2 võivad pooled kokku leppida, et vaidluse lahendamise kokkulepe koostatakse vahetult täidetava notariaalaktina, kohtuliku kokkuleppena või vahekohtu otsusena.

1. Vahetult täidetava notariaalakti koostamine:

Vahetult täidetava notariaalakti koostamise eest vastutavad notarid (notariaadiseaduse artiklid 2 ja 3, Sloveeni Vabariigi Ametlik Teataja nr 2/2007 – kolmas ametlikult konsolideeritud redaktsioon, muudetud Ametlikus Teatajas nr 33/2007 ja nr 45/2008).

Ajakohastatud teavet notarite kohta saab Sloveenia Notarite Kojalt (Notarska zbornica Slovenije).

Viimati uuendatud: 30/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici