Διαμεσολάβηση

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Mirenje


*obvezan unos

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 56/2008 της 6ης Ιουνίου 2008), τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι η συμφωνία με την οποία επιλύεται διαφορά μπορεί να έχει τη μορφή αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης, δικαστικού συμβιβασμού ή διαιτητικής αποφάσεως βασισμένης σε συμβιβασμό.

1. Σύνταξη αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης:

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη της αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης είναι οι συμβολαιογράφοι (άρθρα 2 και 3 του νόμου περί συμβολαιογράφων, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 2/2007 – 3η επίσημη κωδικοποιημένη εκδοχή με μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 33/2007 και 45/2008).

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους συμβολαιογράφους δημοσιεύει ο Σλοβενικός Συμβολαιογραφικός Σύλλογος (Notarska zbornica Slovenije).

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici