Διαμεσολάβηση

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Mirenje


*obvezan unos

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η αίτηση που υποβάλλεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας 2008/52/ΕΚ κατατίθεται στον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του και, ελλείψει κατοικίας, τη διαμονή του το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση της συμφωνίας διαμεσολάβησης. Αν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει κατοικία ούτε διαμονή στο Λουξεμβούργο, η αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του τόπου στον οποίο οφείλει να εκτελεσθεί η συμφωνία διαμεσολάβησης.

Διευθύνσεις:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici