Medling

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Nationell Lagstiftning PDF (1648 Kb) hu


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Mirenje


*obvezan unos

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Det är möjligt för parterna att göra innehållet i en övereskommelse som nåtts genom medling verkställbart. De kan begära att domstolen eller en notarie (közjegyző) godkänner överenskommelsen genom beslut eller förklarar den som officiell handling (közokirat) som därefter kan verkställas.

Senaste uppdatering: 27/03/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici