Διαμεσολάβηση

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Εθνικόδίκαιο PDF (1648 Kb) hu


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Mirenje


*obvezan unos

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν εκτελεστό το περιεχόμενο της συμφωνίας που έχουν συνάψει μεταξύ τους με διαμεσολάβηση. Μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο ή από συμβολαιογράφο (közjegyző) να εγκρίνουν τη συμφωνία με την έκδοση απόφασης ή την ενσωμάτωσή της σε αυθεντικό έγγραφο (közokirat), το οποίο θα είναι εκτελεστό στη συνέχεια.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici