Mediácia

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Mirenje


*obvezan unos

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Súdy“, ktoré sú príslušné rozhodovať o vykonateľnosti dohody, ktorá je výsledkom mediácie, v prípade potreby sú: zmierovací súd, policajný súd, prvostupňový súd, obchodný súd, pracovný tribunál, odvolací súd, pracovný súd a v prípade predbežného konania predseda súdu.

Jediným „iným orgánom“, ktorý v prípade potreby môže rozhodovať o vykonateľnosti dohody, ktorá je výsledkom mediácie, je notár na základe článku 19 ods. 1 zákona o výkone notárskej činnosti zo 16. marca 1803.

Posledná aktualizácia: 28/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici