Vahendus

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohaselt on täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmise pädevus vastavalt seaduse nr 97/1963 (rahvusvahelise era- ja menetlusõiguse kohta, muudetud) paragrahvile 68a, tingimusel et seaduses sätestatud tingimused on täidetud:

a) Bratislava piirkonnakohtul (perekonnasjad);

b) lapse alalise elukoha järgsel ringkonnakohtul ja kui lapsel puudub alaline elukoht, tema tavapärase elukoha järgsel kohalikul kohtul. Kui selline kohus puudub, on pädevus lapse hooldusõiguse küsimustes või lapsega suhtlemise õiguse reguleerimise küsimustes Bratislava I ringkonnakohtul;

c) kohtul, kelle pädevusse kuulub otsuse täidetavaks tunnistamine või täitmise määramine, kui kohtu pädevust ei ole võimalik määrata vastavalt punktis b kirjeldatule. Selliste otsuste korral, mida ei tule täidetavaks tunnistada, on pädev asutus see üldkohus, kelle tööpiirkonnas elab isik, kelle vastu tehtud otsus tuleb täidetavaks tunnistada. Kui selline kohus puudub, on pädev asutus Trnava ringkonnakohus.

Viimati uuendatud: 27/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta