Vahendus

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Vahendusmenetluse direktiivi artikli 6 lõikele 3 vastav pädev kohus on kohus, millel on seaduse nr 29/2013 (millega sätestatakse vahenduse üldpõhimõtted ning tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvat vahendust, vahendajate tegevust ja avalikku vahendusmenetlust reguleeriv õiguslik kord Portugalis) artikli 14 lõike 2 alusel pädevus asjaomases küsimuses.

Sisulist pädevust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 64 ja 65 sisalduvate eeskirjadega. Artiklis 64 sätestatakse, et kohtutel on pädevus asjades, mis ei ole määratud menetlemiseks muud liiki kohtutele, ning artiklis 65 märgitakse, et seda, millise kohtu või millise eripädevusega kohtu töövaldkonda asi selle sisu tõttu kuulub, määratakse kindlaks kohtukorralduse seaduste alusel.

Kohtukorralduse seadused on 26. augusti 2013. aasta seadus nr 62/2013, mida on parandatud 24. oktoobri 2013. aasta parandusega nr 42/2013 ja muudetud 22. detsembri 2016. aasta seadusega nr 40-A/2016, ning 27. märtsi 2014. aasta dekreet-seadus nr 49/2014, mida on muudetud 27. detsembri 2016. aasta dekreet-seadusega nr 86/2016.

Viimati uuendatud: 29/12/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta