See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Vahendus

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Kui te soovite täita Põhja-Iirimaal vahendusmenetluse kokkulepet, peate esitama taotluse vastavalt allpool kirjeldatud menetlustele.

• Kui te ei ole veel kohtumenetlust alustanud, peaksite esitama taotluse vahekohtumenetluses saavutatud kokkuleppe täidetavaks tunnistamiseks kas kõrgema astme kohtusse või mõnda muusse kohtusse (vt lisatud link).

• Kui te juba osalete Põhja-Iirimaal käimasolevas kohtumenetluses, peaksite esitama taotluse vahekohtumenetluses saavutatud kokkuleppe täidetavaks tunnistamiseks kohtusse, kus teie asi on menetlusse võetud.

Kohtute nimekiri on esitatud järgmisel veebisaidil: Leia kohus

Viimati uuendatud: 25/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.