Vahendus

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmise pädevus sõltub vahendusmenetluse kokkuleppe laadist. Täidetavuse suhtes kehtivad üldreeglid.

Saksamaal saab vahendusmenetluse kokkuleppeid täita ainult siis, kui kokkulepped on kohtulikud või kohtu poolt kinnitatud (tsiviilmenetluse seadustiku (ZPO) artikli 794 lõike 1 punkt 1; perekonnaõiguslike asjade ja hagita asjade menetlusseaduse (FamFG) artikli 86 lõike 1 punkt 2 ning artikli 156 lõige 2; FamFG artikli 86 lõike 1 kolmas lõik ning artikkel 36) või vormistatud notariaalaktina (ZPO artikli 794 lõike 1 punkt 5, ZPO artikkel 797; FamFG artikli 86 lõike 1 punkt 3, ZPO artikli 794 lõike 1 punkt 5) või noorte sotsiaalhoolekandeameti elatist reguleeriva täidetava dokumendina (sotsiaalseadustiku (SGB) VIII köite (abi lastele ja noorukitele) artikli 59 lõike 1 esimese lause punktid 3 ja 4 ning artikkel 60), advokaatide vahendatud kohtuvälise kokkuleppena (ZPO artikli 794 lõike 1 punkt 4b, artiklid 796a ja 796b) või tunnustatud vaidluste lahendamise organi vahendusel saavutatud täidetava kokkuleppena (ZPO artikli 794 lõike 1 punkt 1 ja artikkel 797a). Pädevus on üldreeglite kohaselt pädevatel kohtutel või notaritel või vaidluste lahendamise organi asukoha järgsel kohalikul kohtul.

Kui vahendusmenetluse kokkulepe ei ole vormistatud õigesti ja ei kujuta seetõttu endast täitekorraldust, peab selle täidetavust arutama pädev kohus kooskõlas üldreeglitega. Pädev kohus võib kokkuleppe täidetavaks tunnistada.

Viimati uuendatud: 22/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.