Vahendus

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Tšehhi Vabariigis on täidetavaks tunnistamise pädevus direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 alusel:

- kõikidel piirkonnakohtutel asjades, mida neil kohtutel on siseriikliku menetlusõiguse kohaselt sisuline pädevus lahendada;
- kõikidel maakohtutel asjades, mida neil kohtutel on siseriikliku menetlusõiguse kohaselt sisuline pädevus lahendada;
- kõikidel notaritel.

Viimati uuendatud: 16/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.