Διαμεσολάβηση

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 56/2008 της 6ης Ιουνίου 2008), τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι η συμφωνία με την οποία επιλύεται διαφορά μπορεί να έχει τη μορφή αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης, δικαστικού συμβιβασμού ή διαιτητικής αποφάσεως βασισμένης σε συμβιβασμό.

1. Σύνταξη αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης:

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη της αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης είναι οι συμβολαιογράφοι (άρθρα 2 και 3 του νόμου περί συμβολαιογράφων, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 2/2007 – 3η επίσημη κωδικοποιημένη εκδοχή με μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 33/2007 και 45/2008).

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους συμβολαιογράφους δημοσιεύει ο Σλοβενικός Συμβολαιογραφικός Σύλλογος (Notarska zbornica Slovenije).

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο