Διαμεσολάβηση

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 56/2008 της 6ης Ιουνίου 2008), τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι η συμφωνία με την οποία επιλύεται διαφορά μπορεί να έχει τη μορφή αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης, δικαστικού συμβιβασμού ή διαιτητικής αποφάσεως βασισμένης σε συμβιβασμό.

1. Σύνταξη αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης:

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη της αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης είναι οι συμβολαιογράφοι (άρθρα 2 και 3 του νόμου περί συμβολαιογράφων, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 2/2007 – 3η επίσημη κωδικοποιημένη εκδοχή με μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 33/2007 και 45/2008).

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους συμβολαιογράφους δημοσιεύει ο Σλοβενικός Συμβολαιογραφικός Σύλλογος (Notarska zbornica Slovenije).

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.