Διαμεσολάβηση

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, αρμόδιο δικαστήριο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου 29/2013, περί καθορισμού των γενικών αρχών που διέπουν τη διαμεσολάβηση που διενεργείται στην Πορτογαλία, καθώς και των νομικών καθεστώτων της αστικής και εμπορικής διαμεσολάβησης, των διαμεσολαβητών και των δημόσιων συστημάτων διαμεσολάβησης.

Τα άρθρα 64 και 65 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιέχουν κανόνες για την καθ’ ύλην αρμοδιότητα, προβλέποντας, αντίστοιχα, ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων οι υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλης δικαστικής αρχής και ότι οι νόμοι για την οργάνωση των δικαστηρίων ορίζουν τις υποθέσεις που ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των δικαστηρίων και των τμημάτων με ειδική αρμοδιότητα.

Οι νόμοι για την οργάνωση των δικαστηρίων συνίστανται στον νόμο 62/2013, της 26ης Αυγούστου, όπως διορθώθηκε με τη διορθωτική δήλωση 42/2013, και όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 40-A/2016, της 22ας Δεκεμβρίου, καθώς και με το νομοθετικό διάταγμα 49/2014, της 27ης Μαρτίου, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 89/2016, της 27ης Δεκεμβρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/12/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο