Διαμεσολάβηση

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Η οδηγία 2008/52/EΚ για τη διαμεσολάβηση μεταφέρθηκε στο εσθονικό δίκαιο με τον την πράξη Διαμεσολάβησης.


ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η αίτηση να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση υποβάλλεται στο δικαστήριο της κομητείας στην περιφέρεια του οποίου έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συμβολαιογράφος μπορεί να επικυρώσει συμφωνία που έχει προκύψει από τη διαδικασία διαμεσολάβησης, οπότε καθίσταται εκτελεστή. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας συμβολαιογράφων, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Αναζήτηση συμβολαιογράφου».

Εάν αντικείμενο της διαφοράς των μερών είναι ζητήματα που αφορούν παιδιά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις τοπικές αρχές, οι οποίες θα παραπέμψουν τα μέρη σε υπηρεσίες οικογενειακής διαμεσολάβησης που χρηματοδοτούνται από τις τοπικές αρχές, υπό τον όρο ότι υπάρχει ανάγκη για τις εν λόγω υπηρεσίες. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Βάσει του νόμου περί διαμεσολάβησης, η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν. Η αμοιβή που ορίζεται για τη διαμεσολάβηση καθορίζεται μέσω συμφωνίας μεταξύ του διαμεσολαβητή και των εμπλεκομένων στη διαφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατίθενται στον ιστότοπο της Ένωσης Διαμεσολαβητών, το κόστος της οικογενειακής διαμεσολάβησης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά συνεδρία. Το κόστος της διαμεσολάβησης κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαφορά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο