Mediation

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Den kompetente domstol i Spanien er den domstol, der godkendte forliget, når det drejer sig om fuldbyrdelse af forlig, som er resultatet af mægling indledt under en sagsbehandling, og førsteinstansretten for den lokalitet, hvor forliget blev undertegnet, når der er tale om formaliserede forlig i forlængelse af en forligsprocedure.

Sidste opdatering: 13/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.