Mediation

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Det fremgår af artikel 18313 i lov om borgerlig retspleje, at den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodninger om fuldbyrdelse af et skriftligt forlig, der er kommet i stand efter mægling, er:

- i tilfælde af mægling på rettens foranledning: den ret, hvorved sagen verserer,

- i tilfælde af udenretslig mægling (i kraft af en aftale mellem parterne): den ret, der ville have kompetence til at behandle sagen i medfør af de generelle værnetingsregler eller reglerne om retternes enekompetence, jf. artikel 28-30 og 38-42 i lov om borgerlig retspleje. Det kan være retten på opholdsstedet, på debitors bopæl, eller, eksempelvis på det sted, hvor den faste ejendom er beliggende. I sager vedrørende forældre og børn er det retten på kreditors bopæl.

Sidste opdatering: 13/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.