Mediation

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I henhold til kapitel 474 i Maltas love, loven om mægling, kan parterne eller en af parterne med den anden parts udtrykkelige samtykke anmode om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået i forbindelse med en mægling, gøres eksigibelt, med forbehold af bestemmelserne i kapitel 12 i Maltas love, den civile retsplejelov. Indholdet af en sådan aftale kan gøres eksigibelt, medmindre indholdet af aftalen i den pågældende sag er i strid med national lovgivning. Indholdet af aftalen kan gøres eksigibelt af en ret eller en anden kompetent myndighed i en dom, en afgørelse eller et officielt bekræftet dokument i overensstemmelse med loven i den medlemsstat, hvor anmodningen fremsættes. Se kapitel 12 i Maltas love om de forskellige domstoles kompetence. Den kompetente myndighed er det maltesiske mæglingscenter Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Sidste opdatering: 14/07/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.