Mediation


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I henhold til kapitel 474 i Maltas love, loven om mægling, kan parterne eller en af parterne med den anden parts udtrykkelige samtykke anmode om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået i forbindelse med en mægling, gøres eksigibelt, med forbehold af bestemmelserne i kapitel 12 i Maltas love, den civile retsplejelov. Indholdet af en sådan aftale kan gøres eksigibelt, medmindre indholdet af aftalen i den pågældende sag er i strid med national lovgivning. Indholdet af aftalen kan gøres eksigibelt af en ret eller en anden kompetent myndighed i en dom, en afgørelse eller et officielt bekræftet dokument i overensstemmelse med loven i den medlemsstat, hvor anmodningen fremsættes. Se kapitel 12 i Maltas love om de forskellige domstoles kompetence. Den kompetente myndighed er det maltesiske mæglingscenter Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Sidste opdatering: 14/07/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.