Mediation

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De lettiske myndigheder skal hermed meddele, at anmodninger om, at skriftlige aftaler, der er indgået efter mægling, gøres eksigible, skal indgives til distriktsretterne/byretterne (rajona/pilsētas tiesa). De lettiske myndigheder kan samtidig oplyse, at skriftlige aftaler, der indgås efter mægling, kun kan gøres eksigible i Letland i det omfang, dette er forskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område eller i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, for sager der blev anlagt før den 10. januar 2015.

Sidste opdatering: 23/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.