Mediation

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Direktiv 2008/52/EC (mæglingsdirektivet) er blevet gennemført i estisk ret ved forligsloven.


SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

En anmodning om, at indholdet af en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt, indgives til den distriktsdomstol, inden for hvis stedlige kompetence mæglingen fandt sted. I visse tilfælde kan en notar også legalisere en aftale, der er kommet i stand efter mægling, hvorefter den kan fuldbyrdes. Kontaktoplysninger vedrørende notarer kan findes ved at følge det link, der fører hen til afsnittet "Find en notar".

Hvis parterne er uenige om spørgsmål vedrørende børn, kan de eventuelt rette henvendelse til de lokale myndigheder, der vil henvise dem til et familiemæglingsorgan, der finansieres af samme myndigheder, forudsat at der er behov herfor. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Mægling, der finder sted inden for rammerne af forligsloven, er ikke gratis. Det gebyr, der skal betales for mæglingen, fastsættes ved aftale mellem mægleren og de involverede parter. Ifølge oplysningerne på Mæglersammenslutningens hjemmeside kostede familiemægling i 2013 60 EUR pr. gang.

Sidste opdatering: 22/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website