Mediation

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Direktiv 2008/52/EC (mæglingsdirektivet) er blevet gennemført i estisk ret ved forligsloven.


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

En anmodning om, at indholdet af en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt, indgives til den distriktsdomstol, inden for hvis stedlige kompetence mæglingen fandt sted. I visse tilfælde kan en notar også legalisere en aftale, der er kommet i stand efter mægling, hvorefter den kan fuldbyrdes. Kontaktoplysninger vedrørende notarer kan findes ved at følge det link, der fører hen til afsnittet Find en notar.

Hvis parterne er uenige om spørgsmål vedrørende børn, kan de eventuelt rette henvendelse til de lokale myndigheder, der vil henvise dem til et familiemæglingsorgan, der finansieres af samme myndigheder, forudsat at der er behov herfor. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Det fremgår af forligsloven, at mægling ikke er gratis. Omkostningerne til mægling skal aftales mellem mægleren og de involverede parter. Ifølge oplysningerne på mæglersammenslutningens hjemmeside koster familiemægling 70 EUR pr. gang. Parterne betaler hver halvdelen af omkostningerne.

Sidste opdatering: 21/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.