Mediation

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De instanser, der har bemyndigelse til at håndhæve en mæglingsaftale, er: fredsdommerne, politiretten, retten i første instans, sø- og handelsretten, arbejdsretten, appelretten og i hastesager domstolens formand.

Den eneste anden myndighed, der om nødvendigt kan håndhæve en mæglingsaftale, er en notar i henhold til artikel 19, §1, i lov af 16. marts 1803 om notarerhvervet.

Sidste opdatering: 28/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.