Mediation

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Østrig skal meddele følgende i medfør af artikel 6, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område:

For at sikre sig, at en skriftlig aftale, der er indgået efter en mæglingsprocedure, kan fuldbyrdes, kan parterne henvende sig til en Notar. Der er herved mulighed for at indgå selve aftalen umiddelbart for notaren, eller for at anmode notaren om at legalisere en allerede foreliggende skriftlig aftale i medfør af § 54 NO. De kan også få indholdet af et indenretsligt forlig, der er indgået efter forudgående mægling, godkendt af Bezirksgericht.

Sidste opdatering: 12/01/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.