Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mediace - Belgie

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

„Soudy“, které mají příslušnost prohlásit případně dohodu vyplývající z mediace za vykonatelnou, jsou: smírčí soudce, státní zástupce (soudce při policejním soudu), soud prvního stupně, obchodní soud, soud pro zaměstnanecké věci, odvolací soud, pracovní soud a v případě předběžných řízení předseda soudu.

Jediným „jiným orgánem“, který může případně prohlásit dohodu vyplývající z mediace za vykonatelnou, je notář na základě čl. 19 odst. 1 notářského řádu ze dne 16. března 1803.

Poslední aktualizace: 28/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Bulharsko

Vnitrostátním právuPDF(1069 Kb)bg


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušnými k přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice jsou okresní soudy.

Podle čl. 18 („Vykonatelnost dohody vyplývající z mediace“) odst. 1 zákona o mediaci má urovnání právního sporu prostřednictvím mediace právní sílu soudního smíru a musí být schváleno okresním soudem.

Podle čl. 18 odst. 2 zákona o mediaci soud schválí urovnání sporu v uzavřené mediační dohodě, není-li v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

Poslední aktualizace: 04/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Česká republika

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušnými pro přijímání žádostí ve smyslu čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice jsou v České republice:

- kterýkoli okresní soud ve věcech, ve kterých by byly podle vnitrostátního procesního práva věcně příslušné okresní soudy,
- kterýkoli krajský soud ve věcech, ve kterých by byly podle vnitrostátního procesního práva věcně příslušné krajské soudy,
- kterýkoli notář.

Poslední aktualizace: 30/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Německo

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Kdo je odpovědný přijímat žádosti o prohlášení vykonatelnosti, závisí na povaze dohody vyplývající z mediace. Vykonatelnost dohod vyplývajících z mediace se řídí obecnými pravidly.

To znamená, že v Německu je dohoda vyplývající z mediace vykonatelná, pouze pokud je ve formě soudního nebo soudem schváleného smíru (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, § 794 odst. 1 bod 1 občanského soudního řádu (ZPO), § 86 odst. 1 bod 2 a 156 odst. 2 zákona o řízení v rodinných věcech a nesporném řízení (FamFG), § 86 odst. 1 bod 3 a 36 FamFG); ve formě vykonatelné notářské listiny (vollstreckbare notarielle Urkunden, §  794 odst. 1 bod 5 a § 797 ZPO, § 86 odst. 1 bod 3 FamFG, § 794 odst. 1 bod 5 ZPO) nebo vykonatelného rozhodnutí orgánu sociální ochrany dětí o výživném (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, § 59 odst. 1 první věta, body 3 a 4 a § 60 kapitoly VIII sociálního zákoníku (SGB)); nebo ve formě smíru navrženého advokátem, který byl prohlášen vykonatelným (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, § 794 odst. 1 bod 4b, § 796a a § 796b ZPO), nebo ve formě vykonatelného smíru dosaženého před rozhodčím orgánem (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, § 794 odst. 1 bod 1 a § 797a ZPO). Příslušnými jsou soudy nebo notáři, přičemž příslušnost se řídí obecnými pravidly, případně je příslušný soud místa, kde je sídlo rozhodčího orgánu.

Pokud nemá dohoda vyplývající z mediace odpovídající formu, a není tedy sama o sobě vykonatelná, je nutné obsah dohody předložit soudu příslušnému podle obecných pravidel, aby mohl prohlásit obsah dohody vykonatelným.

Poslední aktualizace: 04/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Estonsko

Směrnice 2008/52/ES o mediaci byla v estonském právním řádu provedena prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.zákona o smírčím řízení.


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Žádost, aby obsah písemné mediační dohody byl vykonatelný, se podává k okresnímu soudu (maakohus), v jehož obvodu se mediace uskutečnila. V některých případech může platnost dohody, jež je výsledkem mediačního procesu, potvrdit notář. Dohoda se tím stává vykonatelnou. Kontaktní údaje notářů najdete kliknutím na odkaz „Vyhledání notáře“.

Pokud strany řeší spor, který se týká dětí, mohou podat žádost místnímu úřadu, jež jim v případě potřeby doporučí službu rodinné mediace financovanou tímto úřadem. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Podle zákona o smírčím řízení není mediace bezplatná. Cena je stanovena dohodou mezi mediátorem a stranami sporu. Podle údajů na internetové stránce profesního sdružení mediátorů činila v roce 2013 cena rodinné mediace 60 EUR za jedno setkání. Náklady na mediaci nesou rovným dílem obě strany sporu.

Poslední aktualizace: 22/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Irsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

1. Pokud soud, který rozhoduje o žalobě, vyzve strany k vyřešení sporu mediací a pokud je v rámci této mediace uzavřena dohoda, je tento soud příslušný přijímat žádosti o prohlášení vykonatelnosti této dohody.

2. Ve všech ostatních případech je příslušný k přijímání žádostí o prohlášení vykonatelnosti Master of the High Court.

Poslední aktualizace: 25/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Řecko

Vnitrostátním právuPDF(312 Kb)el


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgánem, který je příslušný přijímat žádosti podle čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice, je soudní kancelář samosoudce rozhodujícího v prvním stupni v obvodu, kde se mediace uskutečnila.

Poslední aktualizace: 02/12/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Španělsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Ve Španělsku jsou příslušnými soud, který schválil dohodu, v případě výkonu dohod vyplývajících z mediace, která byla zahájena v průběhu soudního řízení, a soudy prvního stupně místa, kde byla uzavřena dohoda vyplývající z mediace.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Francie

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Soudy, které jsou věcně příslušné projednat spor, mají pravomoc učinit dohodu vyplývající z mediace vykonatelnou.

Odkaz se otevře v novém okně.Notáři i mediátoři mohou učinit dohodu vyplývající z mediace vykonatelnou tím, že k dohodě připojí doložku o její vykonatelnosti.

Poslední aktualizace: 27/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Chorvatsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

V Chorvatské republice jsou orgány příslušnými k přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 1 a 2:

– ve věcech v pravomoci obchodních soudů:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Odkaz se otevře v novém okně.http://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– v ostatních věcech:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Odkaz se otevře v novém okně.zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Poslední aktualizace: 23/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Itálie

Vnitrostátním právuPDF(476 Kb)it


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

S konkrétním odkazem na informaci podle čl. 6 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května se upřesňuje, že ve smyslu čl. 12 odst. 1 Odkaz se otevře v novém okně.nařízení vlády 28/2010 bude v přeshraničních sporech uvedených v článku 2 směrnice písemné znění dohody schvalovat předseda soudu, v jehož obvodu bude dohoda prováděna.

Poslední aktualizace: 08/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Kypr

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Kyperská republika určila za orgány příslušné pro přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 1 a 2 okresní soudy (District Courts).

Poslední aktualizace: 18/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Lotyšsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Lotyšské orgány Vás tímto informují, že pokud jde o provedení tohoto článku, žádosti o prohlášení písemné dohody vyplývající z mediace za vykonatelnou, přijímají v Lotyšské republice okresní (městské) soudy. Lotyšské orgány Vás zároveň informují, že písemné dohody vyplývající z mediace mohou být v Lotyšsku prohlášeny za vykonatelné pouze v případě, že tato možnost vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nebo z nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech v případě řízení zahájených před 10. lednem 2015.

Poslední aktualizace: 06/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Litva

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle čl. 6 odst. 3 litevského zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech, který byl schválen dne 15. července 2008, v případech, kdy je řešení sporu dosaženo smírčí mediací a věc nebyla zároveň předložena soudu, lze na základě společné žádosti stran sporu předložit dohodu o řešení sporu soudu ke schválení v rámci zjednodušeného řízení podle kapitoly XXXIX litevského občanského soudního řádu. Žádost o schválení dohody o řešení sporu se předkládá okresnímu soudu, který si strany sporu zvolily podle místa, kde má jedna ze stran sporu bydliště nebo sídlo.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Lucembursko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Žádost podle článku 6 směrnice 2008/52/ES se podá u předsedy okresního soudu, v jehož obvodu má osoba, proti níž se požaduje vykonatelnost dohody vyplývající z mediace, bydliště. V případě, že bydliště nemá, podá se žádost u předsedy okresního soudu, v jehož obvodu se tato osoba obvykle zdržuje. Pokud nemá tato osoba ani místo bydliště v Lucembursku, ani se tam obvykle nezdržuje, žádost se předá předsedovi okresního soudu v místě, kde má být dohoda vyplývající z mediace vykonána.

Adresy:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Lucembursko

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Poslední aktualizace: 14/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Maďarsko

Vnitrostátním právuPDF(1648 Kb)hu


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Strany mohou žádat o to, aby byl obsah jejich písemné dohody vyplývající z mediace učiněn vykonatelným. Mohou požádat soud, aby svým rozhodnutím dohodu schválil, nebo notáře (közjegyző), aby ji začlenil do veřejné listiny (közokirat), kterou lze následně vykonat.

Poslední aktualizace: 27/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Malta

Vnitrostátním právuPDF(146 Kb)mt


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle kapitoly 474 sbírky zákonů Malty, zákona o mediaci, mohou strany, nebo jedna z nich s výslovným souhlasem druhé, žádat, aby byl obsah písemné dohody vyplývající z mediace učiněn vykonatelným podle ustanovení kapitoly 12 sbírky zákonů Malty – zákoníku organizace soudů a civilního řízení. Obsah takové dohody nebude učiněn vykonatelným, pokud je v daném případě v rozporu s vnitrostátním právem. Obsah dohody může učinit vykonatelným soud nebo jiný příslušný orgán rozsudkem nebo rozhodnutím nebo veřejnou listinou v souladu s právem členského státu, ve kterém je žádost podána. Informace o pravomocích různých soudů viz kapitola 12 sbírky zákonů Malty. Příslušným orgánem je Mediační středisko „Malta Mediation Centre“, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Poslední aktualizace: 14/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Nizozemí

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Příslušné k přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 1 a 2 jsou tyto soudy nebo jiné orgány:

I Soudy:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Dohoda o řešení sporu uzavřená mezi stranami může být na jejich žádost vypracována ve formě notářského zápisu, který je v Nizozemsku vykonatelný podle čl. 430 odst. 1 občanského soudního řádu.

Seznam adres všech notářských kanceláří v Nizozemsku je k dispozici na: Vyhledání notáře

Poslední aktualizace: 05/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Rakousko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle čl. 6 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech lze poskytnout tyto informace:

Strany písemné dohody, které bylo dosaženo během mediace, se mohou za účelem prohlášení této dohody za vykonatelnou obrátit na notáře (Notar), před nímž mohou buď dohodu uzavřít přímo, nebo mohou nechat již existující písemnou dohodu notářem potvrdit podle § 54 notářského řádu (Notariatsordnung), čímž se tato dohoda změní v úřední listinu. Strany mohou rovněž vtělit obsah písemné dohody, jíž bylo dosaženo v průběhu mediace a která se týká občanskoprávní věci, do soudního smíru před jakýmkoli okresním soudem (Bezirksgericht).

Poslední aktualizace: 12/01/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Polsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle ustanovení článku  18313 občanského soudního řádu je orgánem příslušným přijímat návrhy na výkon písemné dohody vyplývající z mediace:

– v případě mediace prováděné soudem: soud projednávající danou věc,

– v případě mimosoudní mediace (smluvní): soud, který by byl příslušný rozhodovat věci v souladu s pravidly výlučné nebo obecné příslušnosti, tj. jak jsou stanovena v článcích 28 až 30 a 38 až 42 občanského soudního řádu. Může jít o soud podle místa bydliště, bydliště dlužníka nebo místa, kde se nachází majetek. V případě vztahů mezi rodiči a dětmi jde o soud v místě bydliště oprávněného.

Poslední aktualizace: 13/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Portugalsko

Vnitrostátním právuPDF(249 KB)pt


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Příslušným soudem ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o mediaci je věcně příslušný soud podle čl. 14 odst. 2 zákona č. 29/2013, kterým se stanoví obecné zásady platné pro mediaci uskutečňovanou v Portugalsku, jakož i právní úprava týkající se občanskoprávní a obchodní mediace, mediátorů a veřejné meditace.

Pravidla věcné příslušnosti jsou uvedena v článcích 64 a 65 občanského soudního řádu. Podle článku 64 mají obecné soudy příslušnost ve věcech, které nejsou přiděleny jinému druhu soudů, a článek 65 stanoví, že právní předpisy o organizaci soudnictví určují, které věci jsou na základě věcné příslušnosti v kompetenci soudů a oddělení se zvláštní příslušností.

Právními předpisy o organizaci soudnictví jsou zákon č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013, ve znění opravy č. 42/2013 ze dne 24. října 2013 a zákona č. 40-A/2016 ze dne 22. prosince 2016, a dále legislativní nařízení č. 49/2014 ze dne 27. března 2014 ve znění legislativního nařízení č. 86/2016 ze dne 27. prosince 2016.

Poslední aktualizace: 29/12/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Rumunsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Příslušnými soudy nebo orgány určenými podle čl. 6 odst. 3 směrnice, které přijímají žádosti podle odstavců 1 a 2 jsou:

  – okresní soudy;
  – tribunály;
  – odvolací soudy;
  – Nejvyšší kasační a soudní dvůr.

Poslední aktualizace: 28/10/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Slovinsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle čl. 14 odst. 2 zákona o mediaci v občanských a obchodních věcech (Sbírka zákonů Slovinské republiky č. 56/2008 ze dne 6. června 2008) mohou strany sjednat dohodu, kterou se jejich spor odstraňuje, ve formě bezprostředně vykonatelného notářského zápisu, soudního smíru nebo rozhodčího nálezu, který stvrzuje sjednaný smír.

1. Sepsání bezprostředně vykonatelného notářského zápisu:

Notáři jsou příslušní k sepsání bezprostředně vykonatelného notářského zápisu (články 2 a 3 notářského řádu, Sbírka zákonů Slovinské republiky č. 2/2007 – 3. oficiální úplné znění, ve znění pozdějších předpisů uveřejněných ve Sbírce zákon č. 33/2007 a 45/2008).

Aktualizované informace o notářích jsou k dispozici na internetových stránkách Slovinské notářské komory (Odkaz se otevře v novém okně.Notarska zbornica Slovenije).

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Slovensko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

La autoridades competentes para recibir las solicitudes con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva son las siguientes, según se establece en el artículo 68 bis de la Ley n.º 97/1963 sobre Derecho internacional privado y reglas procesales, en su versión modificada, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en esta Ley:

a) El tribunal regional (krajské súdy) de Bratislava en los asuntos matrimoniales.

b) El tribunal de distrito (okresné súdy) con competencia en el que lugar donde esté domiciliado el menor y, si el menor no tiene domicilio, el tribunal de distrito con competencia en el lugar donde resida el menor. Si no existe este órgano jurisdiccional, es competente el tribunal de distrito I de Bratislava en cuestiones de custodia o visitas.

c) El órgano jurisdiccional competente para ordenar la ejecución de la resolución o dictar la autorización para proceder a la ejecución cuando no sea posible determinar la jurisdicción del órgano jurisdiccional con arreglo a la letra b). En el caso de resoluciones que no requieran ejecución por parte de la autoridad competente, la resolución debe reconocerla el órgano jurisdiccional con competencia general sobre la persona en cuestión; en caso de no existir dicho órgano jurisdiccional, la autoridad competente es el tribunal de distrito de Trnava.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Finsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Příslušný soud

Dohodu o řešení sporu uvedenou v této kapitole může prohlásit za vykonatelnou okresní soud, který má místní příslušnost podle bydliště nebo trvalého pobytu jedné se stran této dohody. Pokud žádná ze stran nemá ve Finsku bydliště nebo trvalý pobyt, je přílušný obvodní soud v Helsinkách. Informace o příslušných okresních soudech jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, které spravuje ministerstvo spravedlnosti.

Poslední aktualizace: 20/07/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Švédsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušné pro přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 3: okresní soudy (tingsrätterna). Příslušnost okresního soudu se určuje podle místa uzavření dohody vyplývající z mediace. Nelze-li příslušný soud určit podle tohoto pravidla, například nebyla-li dohoda uzavřena ve Švédsku, je příslušným okresní soud Värmland. Žádost o prohlášení vykonatelnosti se podává okresnímu soudu příslušnému podle obvyklého bydliště jedné ze stran.

Nemá-li žádná ze stran obvyklé bydliště ve Švédsku, je příslušným okresní soud Värmland.

Värmlands tingsrätt

Poštovní adresa: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Fax: + 46 (0)54 18 47 35 
E-Mail: varmlands.tingsratt@dom.se

Poslední aktualizace: 29/10/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Anglie a Wales

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Chcete-li v Anglii a Walesu vykonat obsah přeshraniční EU dohody vyplývající z mediace, která nebyla předtím prohlášena vykonatelnou v jiném členském státě EU, podává se žádost takto:

Jste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu, které se týká předmětu mediace, podává se žádost tomuto soudu;

Nejste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu a mediace se týká občanské a obchodní věci (avšak vyjma rodinných věcí), podává se žádost o učinění obsahu písemné dohody vyplývající z mediace vykonatelným buď k High Court, nebo k soudu uvedenému níže, u kterého je označeno, že projednává „občanské“ věci, který by byl příslušný, pokud by bylo zahájeno jiné související řízení (a nikoliv mediace). Například žádost můžete podat k soudu, který je místně příslušný podle bydliště jedné ze stran, nebo týká-li se mediace pozemků, u soudu, v jehož obvodu se pozemek nachází;

Nejste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu a mediace se týká rodinné věci, podává se žádost o učinění obsahu písemné dohody vyplývající z mediace vykonatelným soudu uvedenému níže, u kterého je označeno, že projednává „rodinné “ věci, který by byl příslušný, pokud by bylo zahájeno jiné související řízení (a nikoliv mediace). Vzhledem k tomu, že otázka soudní příslušnosti v rodinných věcech je velmi specifická pro spory/obsah dohody, zúčastněné strany by se měly obrátit s dotazy na obecný soud, v jehož obvodu má jedna ze stran bydliště. Alternativně mohou strany žádat o právní poradenství týkající se příslušného soudu právníka z Anglie a Walesu, který se specializuje na rodinné právo;

V případě, že chcete v Anglii a Walesu vykonat obsah přeshraniční EU dohody vyplývající z mediace, která byla prohlášena vykonatelnou v jiném členském státě EU, podává se žádost takto:

Pokud jde o občanské a obchodní (nikoliv rodinné) věci, podle nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), podává se žádost pouze k High Court of Justice;

Pokud jde o rodinné věci:

i. Podle výše uvedeného nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012; a/nebo

ii. Podle nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti;

Aktualizovaný seznam příslušných soudů je k dispozici na tomto odkazu: Court and Tribunal Finder

Poslední aktualizace: 12/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Severní Irsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Chcete-li v Severním Irsku vykonat obsah dohody vyplývající z mediace, podává se žádost takto:

• Pokud jste dosud nepodali návrh na zahájení soudního řízení, podává se žádost o učinění dohody vyplývající z mediace vykonatelnou buď k High Court nebo k jinému soudu (viz uvedený odkaz).

• Pokud jste již účastníkem probíhajícího soudního řízení v Severním Irsku, podává se žádost o učinění dohody vyplývající z mediace vykonatelnou k soudu, který vede vaše soudní řízení.

Seznam soudů je k dispozici na tomto odkazu Courts and Tribunals

Poslední aktualizace: 25/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Skotsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Směrnici 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech provádějí skotská nařízení o přeshraniční mediaci z roku 2011.  Tato směrnice umožňuje výkon dohod o mediaci v v členských státech.  Skotská nařízení se vztahují na „přeshraniční“ spory (tj. případy, v nichž alespoň jedna ze stran sporu má bydliště nebo se obvykle zdržuje v jiném členském státě než druhá strana) v případě některých občanských a obchodních věcí.

Chcete-li ve Skotsku vykonat obsah dohody vyplývající z mediace, lze využít kterýkoli z těchto postupů:

 • Můžete se obrátit na Court of Session nebo na Sheriff Court se žádostí, aby se vahou své autority„vložil“ do zprostředkované dohody.  Tímto krokem se dohoda změní na soudní rozhodnutí.
 • Alternativně lze v rejstřících Books of Council and Session nebo v rejstřících Sheriff Court Books provést písemný záznam o vykonatelnosti dohody.  Ve věci písemného záznamu do rejstříku (Books of Council and Session) je třeba se obrátit na orgán Keeper of the Registers of Scotland.  Informace k Books of Council and Session jsou k dispozici na tomto odkazu. Provedením zápisu se žádostí o výkon dohody se dokument stává úřední listinou.

Dohody, které byly potvrzeny soudem nebo zaregistrovány jedním z výše uvedených postupů, lze vykonávat v jiných členských státech EU.

Poslední aktualizace: 02/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediace - Gibraltar

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Žádost o výkon obsahu dohody vyplývající z mediace se podává do podatelny k Registrar of the Supreme Court:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Tel.: + 350 2007 8808
Fax: + 350 2007 7118

Poslední aktualizace: 20/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.