Mediace

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle čl. 14 odst. 2 zákona o mediaci v občanských a obchodních věcech (Sbírka zákonů Slovinské republiky č. 56/2008 ze dne 6. června 2008) mohou strany sjednat dohodu, kterou se jejich spor odstraňuje, ve formě bezprostředně vykonatelného notářského zápisu, soudního smíru nebo rozhodčího nálezu, který stvrzuje sjednaný smír.

1. Sepsání bezprostředně vykonatelného notářského zápisu:

Notáři jsou příslušní k sepsání bezprostředně vykonatelného notářského zápisu (články 2 a 3 notářského řádu, Sbírka zákonů Slovinské republiky č. 2/2007 – 3. oficiální úplné znění, ve znění pozdějších předpisů uveřejněných ve Sbírce zákon č. 33/2007 a 45/2008).

Aktualizované informace o notářích jsou k dispozici na internetových stránkách Slovinské notářské komory (Notarska zbornica Slovenije).

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.