Mediace

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Příslušnými soudy nebo orgány určenými podle čl. 6 odst. 3 směrnice, které přijímají žádosti podle odstavců 1 a 2 jsou:

    – okresní soudy;
    – tribunály;
    – odvolací soudy;
    – Nejvyšší kasační a soudní dvůr.

Poslední aktualizace: 28/10/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.